< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบฝึกหัดแต่งความ ชั้นประถมปีที่ 1 >

แบบฝึกหัดแต่งความ ชั้นประถมปีที่ 1

แบบฝึกหัดแต่งความ ชั้นประถมปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

เมื่อพ.ศ. ๒๔๙๑ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาขึ้นใหม่ กำหนดให้สอนวิชาแต่ความ แต่งจดหมายและหลักภาษาไทย เป็นวิชาเดียวกัน ข้าพเจ้าได้ปรับปรุงแก้ไขแบบสอนแต่งความของข้าพเจ้าขึ้นใหม่ ให้มีพร้อมทั้งสามวิชาเป็นการช่วยเหลือครู ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการยังไม่ได้จัดทำประมวลการสอนมาตอนหนึ่งแล้ว บัดนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำประมวลการสอนเสร็จ และสั่งให้โรงเรียนต่างๆทั่วราชอาณาจักรใช้ประมวลการสอนใหม่นี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา๒๔๙๓ เป็นต้นไปแล้ว ตามรายการในประมวลการสอนใหม่นี้ โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยแต่งความ มีรายการที่จะต้องสอนตรงกันทุกหมวดทุกตอน ฉันในหมวดแต่งความก็ให้เริ่มสอนปากเปล่า ตั้งแต่นักเรียนยังอ่านเขียนไม่ได้หัดให้แสดงความคิดเห็นให้ตรงตามความหมาย โดยการใช้ภาพหรือของจริงมาให้นักเรียนสังเกต หัดเขียนประโยคสั้นๆหัดสนทนาโต้ตอบ ฯลฯ นอกจากนี้ก็มีรายการปลีกย่อย ที่จะต้องสอนอีกบางประการเช่นการบรรยายเรื่องตามภาพ การกรอกรายการแบบพิมพ์ การเขียนบันทึกประจำวัน ฯลฯ และกำหนดเรื่องที่จะต้องสอนไว้ชั้นละประมาณ ๒๐ เรื่อง ในรายการอื่นก็พอทำเนา เพราะครูอาจจะเลือกใช้แบบสอนแต่งข้อความของข้าพเจ้าเป็นคู่มือสอนนักเรียนได้ แต่ในส่วนการบรรยายเรื่องตามภาพและเขียนเรื่องต่างๆ ตามที่กำหนดไว้นั้น เป็นเรื่องที่น่าหนักใจ เพราะการเขียนภาพเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยฝีมือและเวลา ครูในโรงเรียนประถมศึกษาทุกแห่งต้องสอนนักเรียนมากกว่าหนึ่งชั้น คงจะไม่มีเวลาเขียนภาพได้ตามจำนวนและความต้องการ ถ้าไม่มีแบบฝึกหัดไว้ให้นักเรียนทำ รายการที่จะต้องสอนตามประมวลการสอนนี้ก็ได้ผลไม่สมบูรณ์ ข้าพเจ้าจึงจัดทำแบบฝึกหัดไว้สำหรับให้นักเรียนฝึกหัดดังปรากฏในหนังสือนี้ ในส่วนเรื่องที่กำหนดให้สอนเป็นเรื่องที่จะต้องเขียนขึ้นโดยไม่มีเค้าโครงเป็นส่วนมาก และถึงแม้บางเรื่องจะเป็นนิทาน ก็ยังยาวเกินขนาดความรู้ของนักเรียนแต่ละชั้น ผู้สอนจะต้องรู้จักตัดทอนดัดแปลงจึงจะเหมาะสม ด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงจัดทำแบบฝึกหัดให้ได้มาตรฐานตามที่ต้องการ คือชั้นประถมปีที่๑ ประมาณ ๘๐-๑๐๐ คำ ชั้นประถมปีที่๒ ประมาณ ๑๐๐-๑๒๐ คำ ชั้นประถมปีที่๓ ประมาณ๑๒๐-๑๕๐  ค ชั้นประถมปีที่ ๔ ประมาณ๑๕๐-๒๐๐ คำ และเลือกใช้ภาษาให้พอเหมาะสมกับวัยของนักเรียนแต่ละชั้นเป็นสำคัญ หวังว่าแบบเรือนนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่ครูและนักเรียนบ้างตามสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 07/03/2018