แบบเรียนอนุสภากาชาด ชั้นประถมปีที่ 3

เนื้อหาอย่างย่อ

ชาอนุสภากาชาดเป็นอุปกรณ์สำคัญของการศึกษาแห่งชาติแบบเรียนวิชานี้ขาดตลาดมานานแล้วทำให้ครูและนักเรียนประสบความขัดข้องในการสอนการเรียนรู้มากห้างได้รับคำปรารภจากครูหลายท่านว่า ฉันควรจะทำแบบเรียนอนุสภากาชาดขึ้นจำหน่ายให้เป็นประโยชน์แพร่หลายเช่นเดียวกับแบบเรียนอื่นๆ ของห้างอยู่เนื่องๆ ฉะนั้นห้างจึงได้ให้คุณครูชาญ นาคพงศ์ ผู้สนใจในวิชานี้เรียบเรียงขึ้นโดยครบถ้วนตามหลักสูตรดังที่ท่านได้ประจักษ์อยู่แล้วหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์แก่ครูและนักเรียนตามสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 07/03/2018