< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / การฝีมือชั้นประถมปีที่ 4 ชาย >

การฝีมือชั้นประถมปีที่ 4 ชาย

การฝีมือชั้นประถมปีที่ 4 ชาย

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการที่ข้าพเจ้าได้คิดรวบรวมจัดทําหนังสือการฝีมือชั้นประถมขึ้น ก็โดยเหตุที่ว่ายังหามีหนังสือประเภทนี้โดยฉะเพาะไม่ แต่ถึงหากจะมีบ้างบางเล่มก็หามีครบตามประมวลการสอนที่กำหนดให้สอนไว้ไม่ ดังนี้จึงเป็นการลำบากแก่โรงเรียนที่ไม่มีครูประเภทนี้สอน   โดยฉะเพาะอาทิเช่น ร.ร. ประชาบาล  ร.ร.ราษฎร์  เป็นต้น  เพื่อช่วยเพื่อนครูและนักเรียนที่จะได้ไม่จำต้องเสียเวลาไปเที่ยวค้นคว้า หามาสอนและเรียน ข้าพเจ้าจึงได้ค้นคว้ารวบรวมทำขึ้น ดังนั้นจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้  คงอำนวยประโยชน์ให้แก่เพื่อนครู และนักเรียนบ้างตามสมควร


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 06/03/2018