เลขคณิตแบบใหม่ สำหรับประถมปีที่ 3 ตามประมวล พ.ศ. 2480

เนื้อหาอย่างย่อ

เลขคณิตประถมปีที่ ๓ ที่ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงขึ้น และได้จำหน่ายไปสิ้นเชิงแล้ว ข้าพเจ้าเห็นว่าเลขคณิตเล่มนั้น วิธีการไม่ตรงหลักสูตรใหม่ ข้าพเจ้าจึงได้จัดการแก้ไขเปลี่ยนรูปใหม่หมด ดำเนินตามแนวหลักสูตรใหม่ เพื่อให้เป็นการสะดวกแก่ผู้ใช้เลขคณิตแบบใหม่ข้าพเจ้าขอวิงวอนไว้ในที่นี้ ถ้าท่านผู้ใช้เห็นวิธีการขัดกับวิธีสอนอย่างไร โปรดแจ้งให้ทราบ ข้าพเจ้าจะขอบใจเป็นอันมาก


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018