< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนภูมิศาตร์ ว่าด้วยทวีปอาเซีย สำหรับชั้นมัธยมตอนกลาง >

แบบเรียนภูมิศาตร์ ว่าด้วยทวีปอาเซีย สำหรับชั้นมัธยมตอนกลาง

แบบเรียนภูมิศาตร์ ว่าด้วยทวีปอาเซีย สำหรับชั้นมัธยมตอนกลาง

เนื้อหาอย่างย่อ

ในคราวพิมพ์หนังสือภูมิศาสตร์ทวีปอาเซียครั้งที่สองนี้ได้มีการแก้ไขและเพิ่มเติมบ้าง แต่เมื่อรวมความแล้วคงรูปเดิม ข้าพเจ้าได้แยกประเทศสยามออกจากภูมิศาสตร์ทวีปอาเซีย เพราะจะเรียบเรียงขึ้นเป็นเล่มหนึ่งต่างหาก พระเดชพระคุณของพระราชวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัฒน์เสนาบดีกระทรวงธรรมการ ได้มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้เป็นอันมาก ในการที่ได้ทรงแก้ไขแบบเรียนนี้ให้ดีขึ้น ทางได้ทรงแนะนำข้าพเจ้าให้เรียบเรียงภูมิศาสตร์สยามเป็นเล่มหนึ่งต่างหาก ดังกล่าวแล้ว


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018