< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านศรีศาสตร์และสุขวิทยา เล่ม 1 สำหรับมัธยมศึกษา (ตอนต้น) >

แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านศรีศาสตร์และสุขวิทยา เล่ม 1 สำหรับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)

แบบเรียนภาษาไทย หนังสืออ่านศรีศาสตร์และสุขวิทยา เล่ม 1 สำหรับมัธยมศึกษา (ตอนต้น)

เนื้อหาอย่างย่อ

ความประสงค์ของหนังสืออ่านศรีรศาสตร์และสุขวิทยานี้เพื่อสอนเด็กให้รู้จักส่วนสำคัญของร่างกายเช่นสอนให้รู้ว่าหัวใจ ปอด ตับ ไต โลหิตและเส้นประสาทมีหน้าที่อย่างไรในร่างกาย เราจะต้องรักษามันอย่างไรจึงจะไม่ให้เป็นอันตราย จะได้ปฏิบัติร่างกายได้ถูกต้องสอนให้รู้จักสิ่งจำเป็นสำหรับเลี้ยงร่างกาย เช่นอาหารที่บริโภคน้ำที่รับประทานอากาศที่หายใจและการออกแรง สำหรับรักษาความปกติของร่างกายสอนให้รู้จักรักสาความสะอาดในการกิน การนอน ตลอดจนร่างกาย เครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้และบ้านเรือน เพื่อให้รู้จักปฏิบัติตนให้ได้รับความสุขจะได้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการงานทั่วไป ถ้าเด็กคนใดอ่านถ้อยคำหรือวรรคตอนผิดครูต้องว่ากล่าวและแกเสียทันทีอย่าปล่อยให้เด็กอ่านเรื่อยไป เวลาเด็กอ่านจบบทใดบทหนึ่งแล้วให้ครูสอบถามเด็กตามคำถามที่ได้วางไว้ท้ายบทนั้นดูอีกทีหนึ่ง การตอบเด็ก จะตอบด้วยปากเปล่าหรือเขียนลงกระดาษก็ได้ ถ้าเด็กคนใดกระทำผิดกฎของสุขวิทยาและศรีรศาสตร์ไปอย่างใด ครูต้องทัก และชี้แจงให้เด็กทราบทันทีการสอนวิชชานี้ ไม่ใช่แต่เพียงให้เด็กรู้ไว้เท่านั้นต้องให้ปฏิบัติได้ด้วยและต้องหัดให้เคยไปเสียแต่เล็กทีเดียว จึงจะเป็นประโยชน์และได้ผลตรงต่อความมุ่งหมาย ข้าพเจ้าไม่มีความปรารถนาจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นตำราแพทย์หรือกายวิภาควิทยาเลย นอกจากความรู้เบื้องต้นสำหรับเด็กเพื่อให้รู้จักระวังตัวและรักษาตัวไม่ให้ป่วยบ่อยๆ จะได้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนและการงานดังได้ปรารภมา แล้วเท่านั้น ท่านผู้ใดเห็นว่าหนังสือนี้จะต้องแก้ไขเพิ่มเติมที่ตรงไหนแล้วขอได้กรุณาโปรดแจ้งให้ทราบจะขอบคุณอย่างยิ่งข้าพเจ้าจะได้ดำริจัดการแก้ไขเพิ่มเติมเสียให้ดียิ่งขึ้นเวลาพิมพ์คราวหน้า


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018