< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คำสอนวิชาศีลธรรม ตามหลักสูตรประโยคเตรียมอุดมศึกษาพุทธศักราช2491 >

คำสอนวิชาศีลธรรม ตามหลักสูตรประโยคเตรียมอุดมศึกษาพุทธศักราช2491

คำสอนวิชาศีลธรรม ตามหลักสูตรประโยคเตรียมอุดมศึกษาพุทธศักราช2491

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการพิมพ์ครั้งนี้ การที่ได้จัดการรวบรวมคําสอนวิชาศีลธรรมตามหลักสูตรประโยคเตรียมอุดมศึกษา พุทธศักราช ๒๔๙๑ และพิมพ์ขึ้นในครั้งนี้ ก็เนื่องจากคำสอนที่พิมพ์ครั้งแรก ครั้งที่สองและครั้งที่สามหมด ไม่มีให้นักเรียนเรียนในปีการศึกษานี้ประการหนึ่ง และอีกประการหนึ่ง ตามหลักสูตรใหม่ได้กําหนดให้เรียนเรื่องต่าง ๆ เพิ่มเติมจากหลักสูตรเดิมอีก มีเรื่องวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ในหมวดธรรมต่าง ๆ ที่ได้ให้เรียนเพิ่มขึ้นอีกรวม ๖ เรื่องด้วยกันคือ  ๑. สัปปุริสธรรม  ๒. ทิศ ๖  ๓. ทิฏฐธัมมิกประโยชน์ ๔ . คหบดีธรรม  ๕. สังคหวัตถุ   ๖. การปกครองทรัพย์สมบัติ  ถ้าหาก จะสอนและให้นักเรียนจดคำสอนแล้วจะเป็นการเสียเวลามาก และอาจเรียนไม่จบทุกเรื่องทันตามหลักสูตรที่กําหนดไว้ เพราะได้กําหนดให้เรียนเพิ่มเติมมากเรื่องด้วยกันดังกล่าวแล้ว   ในการพิมพ์ครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พยายามอย่างยิ่งที่จะให้คำสอนนี้สมบูรณ์ดียิ่งขึ้น และต้องการให้นักเรียนได้รับความรู้รอบตัวกว้างขวาง และได้ใช้สําหรับช่วยในการเรียนภาษาไทยด้วย โดยเฉพาะวิชาหลักภาษาและเรียงความ จึงได้พยายามระมัดระวังสํานวนโวหาร ตลอดจนศัพท์ที่ใช้ ให้ถูกต้องเป็นพิเศษอีกด้วย เช่น เรื่อง ทุก ๆ เรื่องในหมวดศาสนาและธรรม ได้รับอุปการะจากท่านเจ้าพระคุณ พระพรหมมุนี (ผิน สุวโจ) สังฆมนตรี ช่วยว่าการองค์การเผยแผ่ พระกัมมวาจาจารย์ที่เคารพยิ่งของข้าพเจ้า ช่วยกรุณาแนะนำตรวจทานและแก้ไขให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งในเนื้อเรื่องและสํานวนโวหารตลอด จนการใช้ศัพท์ต่าง ๆ และมีบางตอนที่ข้าพเจ้าได้นำคำสอนของพระคุณท่านที่ได้บรรยายให้นักเรียนชั้นฝึกหัดครูมัธยมที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ ฟังมารวมไว้ในคำสอนนี้ด้วย ซึ่งพระคุณท่านกรุณาอนุญาตให้นำลงได้ ทั้งนี้เป็นพระคุณอย่างยิ่ง เพราะนอกจากได้อุปการะข้าพเจ้าเป็นส่วนบุคคล   แล้วยังได้ช่วยอำนวยวิทยาทาน ให้แก่กุลบุตรและกุลธิดาของชาติ เป็นประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจัดเป็นยอดของทานการให้ทั้งหลายทั้งปวง  พระพุทธองค์ได้ทรงสรรเสริญไว้ว่า สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ การให้ธรรมเป็นทาน ชื่อว่าชำนะทานทั้งปวง เพราะเป็นการให้ที่มีคุณมาก ผู้ได้รับธรรมไปแล้ว นําไปประพฤติปฏิบัติสามารถตั้งตัวได้จริง และพ้นจากทุกข์ ได้ตลอดไป.  นอกจากได้รับอุปการะจากท่านเจ้าพระคุณพระ พรหมมุนีแล้ว ยังได้รับความกรุณาจากท่านอาจารย์ มหาแปลก สนธิรักษ์ (ป. ๙) หัวหน้าอนุศาสนาจารย์ กรมการศาสนาให้นำคำบรรยายเรื่องเกี่ยวกับวันสําคัญ ทางพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตั้งแต่บทที่ ๑ ถึงบทที่ ๕ ซึ่งท่านได้บรรยายให้นักเรียนชั้นฝึกหัดครูมัธยมที่โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา ฯ พึ่งมาลงพิมพ์ไว้ในหนังสือคำสอนนี้ เป็นพิเศษอีกด้วย นับว่าเป็นพระคุณอย่างที่สุด ที่ท่าน ได้กรุณาช่วยร่วมกัน เผยแผ่ความรู้ให้เป็นประโยชน์แก่อนุชนของชาติ สมควรแก่การสรรเสริญเป็นอย่างยิ่ง สําหรับแผนที่ประเทศอินเดียครั้งพุทธกาล แสดงระยะทางเสด็จออกบรรพชาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ สุรัต สุเจริญ อนุปริญญา สถาปัตยกรรมศาสตร์ ช่วยเขียนให้เป็นพิเศษ จึงขอ ขอบใจอาจารย์สุรัต เป็นอย่างมากไว้ในที่นี้ด้วย.                                                                      อนึ่ง ในการสอนวิชาศีลธรรม เพื่อให้นักเรียนได้รับผลไม่เฉพาะแต่ในทางทฤษฎี กล่าวคือ สอบได้คะแนน ดีอย่างเดียวเท่านั้น ซึ่งนับว่าเป็นการไม่ตรงกับความมุ่งหมายของหลักสูตรวิชานี้โดยแท้  ต้องให้ได้ผลในทางปฏิบัติคู่กันไปด้วย คือ ผู้สอนต้องคอยกวดขันสอดส่อง และตักเตือนให้นักเรียนระวังสังวร และปฏิบัติตามคําสอนเป็นพิเศษ ตามข้อความในหมายเหตุท้ายหลักสูตรของวิชานี้ด้วย  ซึ่งจะทําให้นักเรียนเป็นผู้มีศีลธรรม และ วัฒนธรรมอันดีงาม และได้รับผลสมกับความมุ่งหมายในวิชานี้โดยสมบูรณ์ สามารถตั้งตัวได้ในโอกาสต่อไปไม่เข้าตำราที่ว่า “วิชาท่วมหัวเอาตัวไม่รอด” เป็นการให้ความอนุเคราะห์แก่ศิษย์ทุกคนโดยแท้   ดีกว่าการให้ อย่างอื่นใดทั้งหลายทั้งปวง     นอกนี้ เพื่อที่จะให้นักเรียนได้ทราบแนวคำถามวิชา หน้าที่พลเมืองศีลธรรมที่เคยออกสอบมาแล้ว ว่ามีมาตรฐานยากง่ายเพียงไร จึงได้นําข้อสอบประโยคเตรียมอุดมศึกษาวิชาหน้าที่พลเมืองศีลธรรม ตั้งแต่ พ. ศ. ๒๔๙๐ ถึง พ.ศ. ๒๔๙๔  มาพิมพ์ไว้ในท้ายเรื่องธรรมด้วย.         ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือคำสอนนี้คงช่วยอานวยประโยชน์ให้แก่ศิษย์ที่รักทั้งหลาย สมดังความมุ่งหมายของข้าพเจ้า ตามที่ได้กล่าวไว้ในคำนำในคราวพิมพ์ครั้งแรกและครั้งนี้ทุกประการ.


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018