แบบเรียนภูมิสาสตร์สยาม

เนื้อหาอย่างย่อ

แบบเรียนภูมิศาสตร์สยามว่าโดยย่อเล่มนี้ นายดับล์ยูยี ยอนสัน ได้แต่งเป็นภาษาอังกฤษเมื่อพ.ศ. 2443 ข้าพเจ้าช่วยแปลออกเป็นภาษาไทย ยังไม่ทันจะแล้วดีก็ต้องออกไปเรียนวิชาเสียที่เมืองอังกฤษ พระยาธรรมศักดิ์มนตรีแต่ครั้งยังเป็นหลวงไพศาลศิลปสาตร จึงช่วยทำในตอนท้ายต่อไปจนสำเร็จแต่นั้นมาได้พิมพ์ใช้ในโรงเรียนของกรมศึกษาธิการอีกหลายครั้งเหตุการณ์ในบ้านเมืองเปลี่ยนไปแต่ก็ยังแก้ไขอะไรไม่ได้เพราะหนังสือเหลืออยู่มาก จึงต้องใช้เฉพาะที่พิศมัยมานานบัดนี้หนังสือนี้หมดลงสมควรจะพิมพ์ใหม่เป็นครั้งที่5ได้ กรมราชบัณฑิตจึงขอให้ผู้แต่งแก้ข้อความที่เปลี่ยนผิดเพี้ยนไปเสียแล้ว ให้ถูกต้องขึ้น เช่น ตารางยอดเงินและบาญชีต่างๆเป็นต้น นอกจากนี้ข้าพเจ้าก็ได้แก้เองอีกมากเช่นคำอธิบายส่วนต่างๆของโลกในภาคต้นๆ ตลอดจนภาษาที่ใช้ในเล่มหนังสือและได้แก้สิ่งที่มีผู้ตรวจสอบได้ชัดเจนยิ่งขึ้นกว่าของเดิม เช่น อากาศร้อนหนาว จำนวนน้ำฝน แร่ธาตุ ฯลฯ ในการแก้ข้อเบ็ดเตล็ดเหล่านี้ ได้ถึตามแบบที่มีในไดเรกเตอรี่กรุงเทพฯ ปี 2456 บ้าง และตามที่นายดับล์ยู เอ เกรแฮม ที่ปฤกษากระทรวงเกษตราธิการ เรียบเรียงไว้ในหนึ่งสือว่าด้วยเมืองไทยพิมพ์ครั้งที่สองในศก 2454 บ้าง อนึ่ง ในตอนท้ายแห่งหนังสือเล่มนี้มีแผนที่สยามเป็นมณฑลๆ พิมพ์ติดไว้แผ่น1 สำหรับให้นักเรียนใช้ดูประกอบกับเนื้อความเพื่อให้เข้าใจและจำได้ง่ายขึ้น


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018