ดรุณศึกษา เล่ม 1

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือ ดรุณศึกษา ตอน กอ ขอ เล่มนี้ โรงเรียนอัสสัมชัญ ได้แต่งขึ้นเพื่อจะแนะนําให้นักเรียนย่อม ๆ รู้จัก อ่านภาษาไทยเบื้องต้นได้ง่าย,  จึงได้คิดแบ่งสระ และ พยัญชนะออกเป็นตอน ๆ ผสมกัน  เรียบเรียงเป็นมาตราขึ้น บทละน้อยๆ เด็กเรียนวันเดียวก็พอจะเข้าใจเป็นบท ๆ ไปได้,  ครั้นอ่านรวบรวมมาตรา สระ และ พยัญชนะ ตลอดเล่มแล้ว ก็คงเต็มบริบูรณ์อยู่ตามวิธีที่ใช้มาแต่โบราณนั่นเอง ขอบรรดากุลบุตร จงมีความ สมัครรักใคร่ต่อภาษาไทยให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไปให้เป็นผลสําเร็จตามความประสงค์ นี้ เทอญ.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018