แบบหัดวาดเขียน ชั้นประถมปีที่ 4

เนื้อหาอย่างย่อ

การจัดทำแบบเรียนวาดเขียนฉบับนี้ขึ้นนั้น จุดประสงค์เพื่อต้องการให้นักเรียนเล็กๆ ได้รู้จักปลูกนิสัยในการใช้ความสังเกตของตนเองด้วยรูป และฝึกหัดให้นักเรียนรู้จักการใช้สีเพื่อความสวยงาม เพื่อจะได้เป็นนิสัยในการรักสวยรักงามและความละเอียดประณีต ตลอดจนความเพลิดเพลินของเด็กที่ควรจะได้รับ ซึ่งตรงตามหลักสูตรและประมวลการสอนของกระทรวง

ศึกษาธิการ พุทธศักราช ๒๔๙๓ ถ้านักเรียนเล็ก ๆ ได้ฝึกนิสัยจนมีความสังเกตได้ดีแล้ว ความเจริญงอกงามของเด็กนักเรียนในด้านจิตใจนั้นก็จะตามมาทีหลัง     ตามปรกติ เด็กทุกคนมีนิสัยในการขีดเขียนอยู่แล้วตามธรรมชาติ ถ้าเด็กนักเรียนได้รับบทเรียนที่สนุกสนาน และง่ายต่อความเข้าใจของเด็ก เด็กก็จะทํางานเองโดยไม่ เบื่อหน่าย ถ้าเด็กถูกบังคับจนเกินไป เด็กก็จะกลัวและไม่กล้าทำงาน ผู้สอนเพียงแต่คอยควบคุมและชี้แนวแก่เด็กให้เข้ารูป โดยให้เด็กได้ทํางานอย่างอิสระก็เป็นการเพียงพอแล้ว และเปิดโอกาสให้เด็กได้ต่อเติมรูปจากแบบฝึกหัดที่ได้ให้นั้นอย่างเสรี ทั้งยังได้ใช้ความคิดความอ่านของตนเองเช่นนี้ เด็กก็สนุกในแบบฝึกหัดที่ให้ทำนั้น ๆ ความเบื่อหน่ายของเด็กก็จะไม่เกิดขึ้น และเด็กยังจะภาคภูมิใจด้วยในการที่ตนเองได้มีโอกาสเป็นเจ้าของงานอย่างแท้จริง ผู้สอนควรแนะนำเด็กด้วยว่า แบบฝึกหัดต่าง ๆ นั้นได้จำลองมาจากของจริงอย่างง่าย ๆ เพื่อความเหมาะสมของเด็กในวัยนี้    คุณประโยชน์อันใดที่เพื่อนครูได้รับจาก “ แบบหัดวาดเขียนชั้นประถม” เล่มนี้ ข้าพเจ้าขออุทิศให้แก่ “ การศึกษาของชาติ” ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018