< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 7 >

แบบเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 7

แบบเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ชั้นประถมปีที่ 7

เนื้อหาอย่างย่อ

แบบเรียนวิทยาศาสตร์เบื้องต้นชั้นประถมปีที่หกนี้กรมวิชาการได้ขออนุมัติกระทรวงให้ นางอรุณ รัชตะนาวิน เป็นผู้รับมอบหมายให้เรียบเรียงขึ้นโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิทางวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆผู้ที่ร่วมมือในการเรียบเรียงแบบเรียนเล่มนี้คือ 1.นายเจริญ บุญญวัฒน์ 2.นางส่องสี ชุติวงศ์ เมื่อคณะผู้เรียบเรียงจัดทำต้นฉบับเรียบร้อยแล้วกระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายจรูญ วงศ์สายัณห์ เป็นพูดตรวจจึงมองว่าแบบเรียนเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์แก่การศึกษาสำหรับฉันนี้ตามสมควรกรมวิชาการขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนในการจัดทำแบบเรียนเล่มนี้


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 05/03/2018