เลขคณิต มัธยมปีที่ 3

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือเลข คณิต มัธยมปีที่ 1, 2 และ 3 ซึ่งนายโชค  สุคันทวณิช   และนายชัยเรืองสิน   เรียบเรียงเป็นหนังสือที่ชนะการประกวด   ในการประกวดแบบเรียนครั้งที่ 7 พ.ศ. 2495 กรมวิชาการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใช้เลขคณิตมัธยมปีที่ 3    เป็นแบบเรียนสำหรับชั้นมัธยมสามัญและมัธยมวิสามัญปีที่ 2 จึงได้จัดทำขึ้นโดยผู้เรียบเรียงได้มากไปเกษตรหนังสือชุดนี้ ให้กระทรวงศึกษาธิการ


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018