< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / English spoken and written หลักสนทนาและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนโดยตนเอง เล่ม 4 >

English spoken and written หลักสนทนาและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนโดยตนเอง เล่ม 4

English spoken and written หลักสนทนาและเขียนภาษาอังกฤษสำหรับเรียนโดยตนเอง เล่ม 4

เนื้อหาอย่างย่อ

ท่านได้เรียนเรื่อง Verb แล้ว เพื่อให้ท่านเข้าใจเรื่อง Verb ดีขึ้น ท่านจึงต้องเรียนเรื่อง Tense. Verb oบว่าเปนกระดูสันหลังของประโยคและเป็นการจำเปนที่สุดที่ท่านจะรู้เรื่อง Verb และ Tense  อย่างละเอียด. Tense (เต๊นส์) เปนคำที่ใช้เพื่อแสดงว่ากิริยาที่กระทำ กิริยาที่ถูกกระทำ หรือ กิริยาที่เปนนั้น บังเกิดขึ้นเวลาใด? ภาษาอังกฤษกิริยาหรือ Verb เปนคำสำคัญที่สุดในประโยค เพราะเปนคำที่จะทำให้ประโยคมีใจความขึ้น ถ้อยคำใด ๆ ถ้าจำนำมาเรียงร้อยเข้าด้วยกัน แม้ว่าจะยืดยาวสักเท่าใดก็ตาม ถ้าขาด Verb หือกิริยาเสียแล้ว ถ้อยคำเหล่านั้นจะไม่ก่อเกิดใจความอันสมบูรณ์ขึ้นเลย. Verb เป็นคำที่แสดงถึงกิริยาหรือกิจการ กระทำ, กิจการถูกกระทำหรือรับกระทำกิจการที่เป็นอยู่. ในภาษาไทย การใช้กิริยา ไม่สู้จะพิสดารนัด แต่ในภาษาอังกฤษเคร่งครัดมาก ย่อมจำแนกออกไปเปนส่วนต่าง ๆ ผันแปลงไปตามกาลและเวลา อยู่ภายในบังคับของ Noun หรือ Pronoun ซึ่งทำหน้าที่เปนผู้กระทำ ผู้ถูกกระทำ หรือ ผู้เปน  ซึ่งในภาษาไทยเข้าใขว่าเป็น ประธาน”, แต่เรียกตามภาษาอังกฤษว่า Subject (ซับ เจย็กต์).


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018