< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือเทศนาพระราชประวัติและพงศาวดารกรุงเทพฯ สำหรับชั้นมัธยมบริบูรณ์ >

คู่มือเทศนาพระราชประวัติและพงศาวดารกรุงเทพฯ สำหรับชั้นมัธยมบริบูรณ์

คู่มือเทศนาพระราชประวัติและพงศาวดารกรุงเทพฯ สำหรับชั้นมัธยมบริบูรณ์

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือคู่มือที่ข้าพเจ้าเรียบเรียงขึ้นนี้ ได้ตั้งใจกระทําไว้เพื่อใช้สอนนักเรียนในโรงเรียนที่ข้าพเจ้าสอนอยู่ แต่มีเพื่อน ครู และนักเรียน ส่วน มากได้ขอร้องให้ข้าพเจ้าพิมพ์ขึ้นจําหน่าย เพื่อให้แพร่หลายในหมู่นักเรียนทั่ว ๆ ไป ข้าพเจ้าเห็นดีด้วยจึงได้จัดการปรับปรุงให้กระทัดรัดขึ้นกว่าเดิม เพื่อสะดวกในการดู  ได้ย่อพระราชประวัติเข้าไว้ ต่อไปก็กล่าวถึงบุคคลที่เกี่ยวกับพระราชประวัตินั้น ๆ และสิ่งที่ควรรู้ ในพระราชประวัตินั้น ทั้งได้บอกหน้าของหนังสือไว้ด้วย คือเลขที่อยู่ หน้าขีด เพื่อสะดวกแก่การค้นคว้า ส่วนศัพท์ที่ยาก ๆ ก็ได้ทําไว้ข้างท้าย พร้อมทั้งบอก หน้าในเล่มของ หนังสือที่เป็นบทเรียน คือหนังสือเทศนาพระราชประวัต และพงศาวดารกรุงเทพ ฯ ฉะบับพิมพ์ครั้งที่เจ็ด  พ.ศ. ๒๔๘๐ เมื่อดูศัพท์ในคู่มือนี้แล้ว ก็ควรไปเปิดดูเรื่องในหนังสือนั้นด้วย หากหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์มากหรือน้อยก็ตาม ข้าพเจ้าขออุททิศแก่นักเรียนผู้ที่มีความตั้งใจเรียนทั่วหน้ากัน


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018