< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / สุขศึกษา เล่ม 2 สำหรับชั้นประถมปีที่ 2 >

สุขศึกษา เล่ม 2 สำหรับชั้นประถมปีที่ 2

สุขศึกษา เล่ม 2 สำหรับชั้นประถมปีที่ 2

เนื้อหาอย่างย่อ

เมื่อปีพ.ศ. 2480 ข้าพเจ้าได้เรียบเรียงหนังสือสุขศึกษาสำหรับชั้นประถมขึ้นชุด หนึ่ง ตามหลักสูตรซึ่งประกาศใช้ในปีนั้นและได้พิมพ์แพร่หลายเป็นลำดับมาทันถึงปีพ.ศ. 2491 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรประถมศึกษาใหม่ ข้าพเจ้าจึงได้แก้ไขปรับปรุงหนังสือชุดเดิมนั้นให้เหมาะกับหลักสูตรใหม่ ได้ตัดออกบางแห่ง และเรียบเรียงเพิ่มเติมบางแห่งแต่คงยึดถือหลักเดิมในการเรียบเรียงคือแต่ละเล่มมีข้อความง่ายๆสั้นๆคะเนพอสมกับวัยและความรู้ของเด็กเล็กๆตามลำดับชั้น ใช้ภาษาซึ่งเด็กพอจะอ่านเองเข้าใจได้ซึ่งเห็นว่าจะทำให้ได้ประโยชน์ 2 ประการคือจะใช้เป็นแบบเรียนก็ได้หรือเป็นหนังสืออ่านประกอบก็ได้หวังว่าหนังสือชุดที่แก้ไขใหม่นี้คงจะได้รับความนิยมแพร่หลาย ชุดเดิมขั้นสอนวิชาสุขศึกษา มีความมุ่งเน้นและความประสงค์อย่างไรมีแจ้งอยู่ในคำชี้แจงประกอบหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการดังนี้ 1 ปลูกนิสัยให้รักอนามัยรักษาอนามัยและปฏิบัติตนให้แข็งแรง 2 ให้รู้จักวิธีป้องกันโรคติดต่อบางอย่างและรู้จักปฐมพยาบาลบางอย่างง่ายๆปลูกนิสัยให้รู้จักระมัดระวังอุบัติเหตุและให้นึกถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นอนึ่งการอบรมสั่งสอนวิชานี้คุณครูอาจารย์ย่อมทราบแล้วว่าถ้าให้ได้ผลดีจำเป็นต้องมีการตรวจตาอยู่มากเพื่อให้เด็กได้ปฏิบัติตามกฎแห่งอนามัยซึ่งได้เรียนแล้วความประพฤติอันใดที่ต้องการให้เป็นนิสัยก็ควรจะได้เข้มงวดกว่าตรวจขัน อันให้ประพฤติเสมอจนกลายเป็นนิสัยจริงๆเช่นการรักษาความสะอาดต่างๆและการประพฤติต่างๆที่ถูกต้องตามหลักสุขวิทยา


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018