< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / วิทยาการ ชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรใหม่ >

วิทยาการ ชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรใหม่

วิทยาการ ชั้นประถมปีที่ 4 ตามหลักสูตรใหม่

เนื้อหาอย่างย่อ

เนื่องด้วยในพ.ศ. 2480 หลักสูตรวิทยาการชั้นประถมได้ขยายความรู้ให้สูงขึ้นโดยข้าพเจ้าจึงถือโอกาสรวบรวมวิทยาการชั้นประถมขึ้นเป็นเล่มรวม 4 เล่มคือป. 1-2-3-4 ได้บรรจุเนื้อเรื่องและหัวข้อตรงตามที่หลักสูตรกำหนดให้ทุกๆข้อทั้งมีคำถามทวนท้ายเรื่องทุกๆเรื่องความจริงเรื่องต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือวิทยาการเล่มนี้มีปรากฏอยู่ในหนังสือเล่มอื่นๆแล้วทั้งสิ้นแต่เพื่อเป็นการช่วยความสะดวกแก่ท่านที่มีหน้าที่ทำการสอนให้ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นไม่ต้องเสียเวลาในไปค้นคว้าหาจากที่อื่นซึ่งเป็นการลำบากทั้งการค้นหา ให้ครบทุกๆข้อและให้ทันความต้องการนั้นไม่ง่ายนักนอกจากนั้นยังเป็นการสะดวกแก่นักเรียนไม่ต้องจดให้ลำบากเพราะหนังสือเล่มนี้บรรจุหัวข้อสั้นๆเข้าใจง่ายเหมือนสมุดจดครูเป็นแต่กะบทเรียนให้นักเรียนไปเตรียมที่บ้านล่วงหน้าก่อนจะถึงวันที่มีบทเรียนวิทยาการครูเพียงแต่เตรียมหาเครื่องใช้มาประกอบคำอธิบายเท่านั้นก็จะทำให้นักเรียนได้รับความรู้และเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นซึ่งตรงตามความมุ่งหมายของโครงการศึกษาแห่งชาติแต่เนื่องด้วยเป็นงานแรกของข้าพเจ้าทั้งความชำนาญมีไม่พอย่อมมีข้อบกพร่องอยู่บ้างเป็นธรรมดาข้าพเจ้าจึงหวังในความกรุณาจากท่านผู้รู้ทั้งหลายช่วยแนะนำข้อบกพร่องนั้น ๆเพื่อจะได้แก้ไขให้ดียิ่งขึ้นในคราวต่อไปจากเป็นพระคุณยิ่ง


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 04/03/2018