เรียนพูดภาษาอังกฤษด้วยวิธีธรรมชาติ

เนื้อหาอย่างย่อ

การเรียนพูดภาษาอังกฤษที่จะให้ได้ผลวิธีหนึ่งนั้น จะต้อง เริ่มจากสิ่งที่ง่ายไปหายาก จากสิ่งที่ใกล้ไปหาสิ่งที่ไกล โดยให้มี ความชํานิชํานาญอย่างแท้จริง จนสามารถพูดหรือแสดงออกได้ โดยทันที หรืออย่างที่เรียกว่าแบบธรรมชาติ คือไม่ต้องคํานึงถึง หลักเกณฑ์ให้ยุ่งยากเกินไป ปล่อยให้หลักเกณฑ์อยู่ในความเคย ชินนั่นเอง ปรากฏว่ามีผู้เรียนหลายคนที่รู้หลักภาษาเป็นอย่างดี แต่ พูดไม่ออก ทั้ง ๆ ที่ข้อความนั้นก็ไม่ยากจนเกินไปนัก

ด้วยเหตุนี้ หนังสือ English
by Nature เล่มนี้จึงเกิดขึ้น เพื่อที่จะแก้ความบกพร่องข้อนี้
แต่จะได้ผลมากน้อยเพียงไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับผู้ใช้เอง ว่าท่านจะฝึกฝนได้แค่ไหน
ในหนังสือ ได้ให้แบบสําหรับฝึกง่าย ๆ และศัพท์ง่าย ๆ สําหรับท่านจะสร้าง
ประโยคให้แปลกออกไป หรือฝึกให้เกิดความเคยชิน ท่านอาจจะ
เห็นว่าเป็นหนังสือที่ง่ายเกินไปสําหรับจะใช้เรียน แต่อย่าลืมว่า
ภาษาพูดนั้นไม่จําเป็นต้องใช้ภาษาที่ยาก เพียงคําง่าย ๆ หากท่าน
สามารถผูกเป็นประโยคหรือแสดงออกได้แล้ว ก็จะเป็นเหตุให้สร้าง ประโยคที่ยากกว่าได้
และมีความแตกฉานในภาษายิ่ง ๆ ขึ้นไป
ขอความสําเร็จจงมีแก่ผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ทุกท่าน


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018