เลขคณิตมัธยมปลาย เล่ม ๔ สำหรับชั้นมัธยมปีที่ ๔

เนื้อหาอย่างย่อ

เมื่อครั้ง ข้าพเจ้าเป็นครูประจำอยู่ ณ โรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์ อาจารย์ใหญ่ในขณะนั้นคือ หลวงสวัสดิ์สารศาสตร์พุทธิ  ได้คิดทําประมวลการสอนอย่างพิสดารสำหรับชั้นมัธยมปีที่หนึ่งถึงปีที่หกขึ้น และได้พิมพ์ใช้ในโรงเรียนมัธยมวัดเทพศิรินทร์เรื่อยมาจนปัจจุบันนี้ ข้าพเจ้าได้มีส่วนช่วยเหลือทำประมวลเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ทุกแขนง จึงได้แนวความคิดนี้มาเรียบเรียงเลขคณิตขึ้น และให้ตรงกับประมวลและแก้ไขเรื่อยมา จน พ.ศ. ๒๔๗๖  ข้าพเจ้าได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน ประจําจังหวัดลําปาง ก็ได้นำประมวลการสอนนี้ไปใช้และดัดแปลงคณิตศาสตร์ที่เรียบเรียงขึ้นอยู่เสมอ  กะว่าจะพิมพ์ออกจําหน่ายก็บังเอิญกระดาษแพงและหายากทำไม่ได้ ครั้นเมื่อข้าพเจ้าย้ายไปดำรงตําแหน่งครูใหญ่ โรงเรียนประจําจังหวัดพิษณุโลก ก็ได้นําประมวลและเลขคณิตที่เรียบเรียงขึ้นใช้อยู่เรื่อยมา จนกรมสามัญศึกษาได้พิมพ์ประมวลนี้แจกโรงเรียน ต่าง ๆ ทั่วราชอาณาจักร ข้าพเจ้าเห็นว่าเลขคณิตที่ข้าพเจ้าได้รวบรวมไว้ตรงกับประมวล  ถ้าได้พิมพ์ขึ้นในขณะที่ตําราเลขคณิตยังขาดอยู่ จะก่อให้เกิดประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย จึงได้มอบให้บริษัทประชาช่างจัดพิมพ์ ขึ้นจำหน่าย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018