แบบเรียนภาษาไทย เล่ม 5 ชั้นประถมปีที่ 7

เนื้อหาอย่างย่อ

กระทรวงศึกษาธิการได้พิจารณาเห็นว่าหนังสืออ่านภาษาไทยที่ใช้ในชั้นต่างๆขณะนี้สมควรจะได้มีการคัดเลือกแก้ไขปรับปรุงหรือจัดทำขึ้นใหม่ให้เหมาะสมกับกาลสมัย และความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นหนังสือเรียนต่อไป จึงได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการปรับปรุงหนังสืออ่านภาษาไทยขึ้นคณะหนึ่ง สำหรับแบบเรียนภาษาไทยชั้นมัธยมปีที่สามนี้ คณะกรรมการได้มอบหมายให้นายนิรันดร์ นวมารค เป็นผู้จัดทำโดยมีบุคคลต่อไปนี้เป็นผู้ช่วยคือ ๑. นางสาวมาลัย ทับทิมทอง ๒. นางสาววลัยรัตน์ อติแพทย์ ๓.นางสาวทวีพร เจนพนัส เมื่อผู้รับมอบหมายได้จัดทำต้นฉบับเสร็จเรียบร้อยจึงได้ส่งให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018