< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เกมส์ลูกเสือ 234 เกมส์ 235 SCOT GAME >

เกมส์ลูกเสือ 234 เกมส์ 235 SCOT GAME

เกมส์ลูกเสือ 234 เกมส์ 235 SCOT GAME

เนื้อหาอย่างย่อ

กิจการลูกเสือกำลังได้รับการพัฒนาขึ้นทั้งในด้านทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อต้องการจัดฝึกอบรมให้อนุชนได้เป็นพลเมืองดีของชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้นในวิชาลูกเสือจึงพยายามโน้มน้าวจิตใจเด็กให้เกิดความสนใจอยากเรียนเมื่อเป็นเช่นนี้การสอนวิชาลูกเสือจึงต้องหาสิ่งใดมากระตุ้นเราให้ลูกสาวเกิดความต้องการฉะนั้นการฝึกอบรมลูกเสือแผนใหม่จึงมีความจำเป็นที่จะต้องฝึกให้ลูกเสือได้เล่น การผจญภัยโดยมีวิชาความรู้รวมอยู่ด้วยให้ลูกเสือเกิดความสนุกแต่การเล่นต่างๆนั้นจะต้องมีระเบียบวินัย เพื่อช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาลูกเสือและลูกเสือข้าพเจ้าจึงได้รวบรวมเกมการเล่นต่างๆสำหรับมาใช้กับลูกเสือทั้งสามประเภท คือลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญและลูกเสือวิสามัญแต่ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือต้องเลือกนำมาใช้ให้เหมาะสมกับวัยและรุ่นของลูกเสือนั้นๆ ด้วย ในการรวบรวมทั้งนี้หากจะเกิดประโยชน์ขึ้นข้าพเจ้าขอน้อมให้เป็นกุศลจิตแดกพระคุณของครูอาจารย์แมนมีข้อบกพร่องประการใดข้าพเจ้าขอรับเพื่อแก้ไขต่อไปโดยทุกประการ


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 03/03/2018