แบบเรียนภาสาไทย การเดินทางไปใจกลางพิภพ สำหรับประโยคมัธยมปลาย และอาชีวะสึกสาชั้นสูง

เนื้อหาอย่างย่อ

กองวิชาการ กรมอาชีวะศึกสา ได้นํานิยายเกี่ยวกับ วิทยาสาตร เรื่อง การเดินทางไปใจกลางพิภพ ของ จูลส์ เวอร์น มาแปลและเรียบเรียงขึ้น ใช้เป็นหนังสืออ่าน สําหรับเด็กชั้นมัธยมอาชีพปลาย เพื่อ จะให้เด็กได้รับ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหมวดวิชาไหย่ ๆ ที่เด็กไม่ได้โอกาส เล่าเรียนในชั้นต้น ๆ และให้ความเพลิดเพลินอันหยู่ใน ขอบเขตแห่งความจิง ที่เป็นสาระสําคันหยู่ในท้องเรื่องแต่ ต้นจนจบ ทั้งยังสอนให้บังเกิดความรู้สึกรักการผจนภัย มี น้ําใจเข้มแข็งอดทน ไม่ย่อท้อต่อความลําบาก และเป็น ผู้มีใจเยือกเย็น หนักแน่น รู้จักใคร่ครวนพิจารนาด้วยเหตุ และผลอีกด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018