< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 >

ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ประวัติศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

แบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์เล่มนี้เรียบเรียงขึ้นตามหัวข้อเรื่องที่กำหนดไว้ในหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาขั้นต้น พทธศักราช ๒๕๐๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ ส่วนเนื้อเรื่องโดยละเอียดนั้นยึดถือตามประมวลการสอนวิชาสังคมศึกษา ซึ่งกรมวิสามัญศึกษาจัดทำขึ้นเมื่อ พ.. ๒๕๐๕ การเรียบเรียงพยายามใช้ถ้อยคำที่เห็นว่านักเรียนในระดับขั้นนี้ควรจะอ่านเข้าใจได้ด้วยตนเอง ครูผู้สอนเป็นแต่เพียงอธิบายและให้รายละเอียดต่างๆ เพิ่มเติม ในตอนท้ายของแต่ละตอนได้ให้ตัวอย่างแบบฝึกหัดและกิจกรรมไว้ เพื่อเป็นแนวทางสำหรับครูผู้สอนจัดทำขึ้นเพิ่มเติมตามที่เห็นสมควร การทำแบบฝึกหัดและจัดให้นักเรียนได้มีกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันนั้น เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งจะขาดเสียมิได้ในการเรียนวิชาสังคมศึกษา นักเรียนทุกคนในชั้นควรจะได้ร่วมมือกันทำแบบฝึกหัดและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ แบบฝึกหัดข้อใดหรือเรื่องใดที่นักเรียนแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นหรือความเข้าใจของตนให้คนอื่นๆ ทราบ ครูผู้สอนควรจะร่วมมือด้วย โดยเขียนข้อความเหล่านั้นลงในกระดานดำ ต่อมาจึงให้นักเรียนในชั้นช่วยกันเรียบเรียงเป็นถ้อยคำหรือข้อความที่สมบูรณ์และเข้าใจได้ชัดเจน ต่อจากนั้นจะให้นักเรียนแต่ละคนในชั้นคัดลอดข้อความเรื่องนั้นลงไว้ในสมุดโน้ตของตนก็ได้ ส่วนกิจกรรมต่างๆ นั้น บางเรื่องครูอาจจะให้นักเรียนแต่ละคนไปจัดทำของตนเองได้ และบางเรื่องอาจจะให้นักเรียนทุกคนในชั้นได้ร่วมมือกันจัดทำ เช่น การแสดงนิทรรศการ เป็นต้น หากว่าทำได้ดังข้างต้นนี้จะเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนได้มาก.


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018