แบบเรียนวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

เป็นที่ทราบกันแล้วว่าปัจจุบันนี้วิทยาศาสตร์ได้มีบทบาทในความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นอันมากมนุษย์จึงจำเป็นต้องรู้วิทยาศาสตร์เป็นอย่างดีและกว้างขวางยิ่งขึ้นการดำรงชีวิตจึงจะมีความผาสุขสมบูรณ์ การศึกษาวิทยาศาสตร์โดยให้นักเรียนได้รับความรู้จากครูหรือจากการอ่านหนังสือเท่านั้นไม่เป็นการเพียงพอเราจะต้องให้นักเรียนได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าและทดลองด้วยตัวของนักเรียนเองบ้าง วิทยาศาสตร์ที่สอนให้ชั้นประโยคมัธยมศึกษาตอนต้นนอกจากจะมุ่งให้นักเรียนได้เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติแล้ว ยังมีความประสงค์ที่จะให้นักเรียนได้มีทัศนคติทางวิทยาศาสตร์เข้าใจและคุ้นเคยกับหลักวิทยาศาสตร์และวิธีวิทยาศาสตร์ด้วย การปลูกฝังให้นักเรียนมีทัศนคติทางวิทยาศาสตร์แล้วรู้จักใช้วิธีวิทยาศาสตร์นั้นจะเป็นผลให้นักเรียนเป็นคนที่รู้จักคิดและรู้จักวิธีทำงานที่ดีนักเรียนจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการทำงานทั่วๆไปรวมทั้งมีความสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆได้ หนังสือวิทยาศาสตร์ชุดมัธยมศึกษาตอนต้นนี้ผู้เขียนมุ่งให้นักเรียนใช้ประกอบการเรียนตามนัยดังกล่าวหนังสือนี้จะเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในชั้น เผื่อได้ใช้หนังสือนี้เป็นจุดเริ่มต้นการเรียนแล้วต่อไปนักเรียนก็จะได้มีโอกาสหาความรู้ทักษะและทัศนคติทางวิทยาศาสตร์จากกิจกรรมต่างๆ เช่น การสนทนา การอภิปราย การปฏิบัติการ การสาธิต การฉายภาพยนตร์ การไปศึกษานอกสถานที่ การค้นคว้าในห้องสมุด และอื่นๆ ท่านผู้ใช้หนังสือชุดนี้จะเห็นว่าในความมุ่งหมายของหนังสือชุดนี้ตรงความมุ่งหมายในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งกำหนดไว้ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อสร้างเสริมทัศนคติทางวิทยาศาสตร์ 2. สามารถเข้าใจและอภิปรายปรากฏการณ์ธรรมชาติตามกฎเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ได้ 3. ให้เข้าใจระบบวิธีวิทยาศาสตร์ให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้และรู้จักนำไปใช้แก้ปัญหาต่างๆ 4. ให้สามารถนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปช่วยสร้างเสริมสุขภาพสวัสดิภาพความเป็นอยู่ของตนเองและสังคม 5. ให้รู้จักใช้และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ 6. ให้รู้จักสงวนรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 7. ให้สนใจและเห็นคุณค่าของผลงานวิทยาศาสตร์ในทางสันติ ผู้เขียนได้แนะนำกิจกรรมการเรียนต่างๆไว้อย่างทันสมัยเหมาะกับการศึกษาในปัจจุบันเมื่อนักเรียนได้ใช้หนังสือชุดนี้ประกอบการเรียนวิทยาศาสตร์ในชั้นและครูอาจารย์ดำเนินการสอนเพื่อหวังผลตามความมุ่งหมายของการสอน ก็จะเป็นที่หวังได้อย่างแน่นอนว่านักเรียนจะประสบความสำเร็จในการเรียนวิทยาศาสตร์และจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถสมความปรารถนาทุกประการ ผู้เรียบเรียงได้เขียนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอนุญาตให้ใช้เป็นแบบเรียนได้แล้วผู้เรียบเรียงขอขอบคุณอาจารย์สาลีวรรณ วีรวัฒนพันธ์ กรรมการพูดตรวจวิชาการแบบเรียนวิทยาศาสตร์เล่มนี้ที่ได้ตรวจแก้ไขจนหนังสือเล่มนี้สมบูรณ์ตรงตามจุดประสงค์ของกระทรวงศึกษาธิการทุกประการไว้เป็นอย่างสูง อย่างไรก็ดีหนังสือเล่มนี้ก็ยังขาดความสมบูรณ์อยู่ไม่น้อยซึ่งก็หวังจะแก้ไขให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 03/03/2018