< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / ดาราศาสตร์ สำหรับชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ ป.กศ., และ ป.กศ.สูง >

ดาราศาสตร์ สำหรับชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ ป.กศ., และ ป.กศ.สูง

ดาราศาสตร์ สำหรับชั้นเตรียมอุดมศึกษา แผนกวิทยาศาสตร์ ป.กศ., และ ป.กศ.สูง

เนื้อหาอย่างย่อ

วิชาดาราศาสตร์ (Astronomy) นับได้ว่าเป็นวิชาสาขาหนึ่งของ วิทยาศาสตร์ ที่กล่าวถึงเรื่องราว   ต่าง ๆ บนท้องฟ้า นับตั้งแต่ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวฤกษ์ ดาวพระเคราะห์ เนบิวลา อุกกาบาต ดาวหาง สุริยุปราคา จันทรุปราคา ตลอดจนถึงเอกภพ ซึ่งนับได้ว่าเป็นวิชาที่มีขอบเขตกว้างใหญ่ไพศาลวิชาหนึ่ง และปรากฏการณ์บนท้องฟ้าแต่ละครั้ง ได้สร้างความพิศวงให้แก่ผู้พบเห็นอยู่เสมอ จึงเป็นเหตุให้นักดาราศาสตร์ ต้องศึกษาและค้นคว้าสิ่งเหล่านี้ด้วยหลักเกณฑ์ ด้วยเหตุผลและข้อเท็จจริง เพื่อยืนยันความจริงเกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อยู่ในเอกภพ แม้ในปัจจุบันการศึกษาค้นคว้าของนักดาราศาสตร์ ก็ยังคงทํากันอยู่เรื่อย ๆ ไม่มีที่สิ้นสุด   แต่หนังสือดาราศาสตร์เล่มนี้ ข้าพเจ้าได้บรรจุเนื้อหาที่เหมาะสมและ ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีเจตนาที่จะให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นเตรียมอุดมศึกษา นักเรียนฝึกหัดครูประถมศึกษา และนักเรียนประโยคครูประกาศณียบัตรการศึกษา ตลอดจนบุคคลที่สนใจใคร่รู้ในวิชาดาราศาสตร์ทั่วไป ในตอนท้ายของแต่ละบทข้าพเจ้าได้ประมวลเอาเนื้อหาที่จําเป็นมารวมไว้เพื่อสะดวกในการทบทวนอีกด้วย พร้อมทั้งข้อทดสอบท้ายเล่มอีกเป็นจํานวนมาก    อนึ่ง ทางโรงพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ ได้ส่งมอบต้นฉบับของข้าพเจ้า ให้อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิของสํานักพิมพ์แห่งนี้ คือท่านศาสตราจารย์ ทองศุข พงศ์ทัต M.Sc. ศาสตราจารย์ บัวเรศ คําทอง Ph.D, และอาจารย์ พ.อ. คณิต มีสมมนต์ วท.บ. ป.ม. ได้ตรวจสอบต้นฉบับก่อนการพิมพ์  ซึ่งท่านอาจารย์ทั้งสามได้กรุณาตรวจสอบและแก้ไขเนื้อเรื่องบางตอนให้ด้วย ความเต็มใจ เพื่อประโยชน์ของการศึกษา ทั้งนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณท่าน อาจารย์ทั้งสามไว้ ณ ที่นี้ด้วย

ข้าพเจ้าจึงหวังเป็นอย่างมากว่า หนังสือเล่มนี้คงอํานวยประโยชน์ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาอย่างแท้จริง หากว่าท่านผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ได้พบข้อความใดคลาดเคลื่อนไปบ้าง ขอได้โปรดทักท้วงมายังข้าพเจ้าโดยตรง ซึ่งข้าพเจ้ายินดีรับฟังด้วยความขอบพระคุณ เพื่อที่จะได้จัดการแก้ไขให้ถูกต้องดียิ่งขึ้นในการพิมพ์ครั้งต่อ ๆ ไป


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 03/03/2018