< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ป.5 >

คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ป.5

คู่มือวิชาวิทยาศาสตร์ฉบับผดุงวิทยา สำหรับชั้น ป.5

เนื้อหาอย่างย่อ

วิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิชาที่มีความสําคัญ และเป็น วิชาหลักวิชาหนึ่ง การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องใช้ความสามารถหลายประการ เช่น อ่านได้รวดเร็วและเข้าใจ จดจําได้รวดเร็วและแม่นยํา แต่ความจริงนักเรียนมิได้ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์วิชาเดียว ต้องเรียนวิชาอื่น ๆ พร้อม กันไปหลายวิชา ทั้งเนื้อหาของวิชาวิทยาศาสตร์เองก็มีมาก เนื่องจากมีปัญหาดังกล่าว ข้าพเจ้าจึงได้เรียบเรียงหนังสือ คู่มือเล่มนี้ขึ้น เพื่อช่วยนักเรียนให้สามารถเรียนวิชานี้ได้ผลเต็มที่ หนังสือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงให้สั้น อ่านเข้าใจง่าย ท่องจําง่าย และประหยัดเวลาดูหนังสือ ทั้งยังมีแบบทดสอบ ให้นักเรียนได้ฝึกฝนตนเองอีกด้วย

ข้าพเจ้าหวังว่า หนังสือเล่มนี้ คงจะมีส่วนช่วยให้

 

นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจ จากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ สมความมุ่งหมาย อนึ่งถ้ามีข้อผิดพลาดประการใด ท่านผู้รู้ และผู้พบเห็น โปรดให้คําแนะนําและแจ้งให้ทราบด้วย ข้าพเจ้ายินดีรับฟังความคิดเห็น เพื่อนํามาแก้ไขให้ถูกต้อง และดีขึ้นต่อไป และขอถือโอกาสขอบพระคุณล่วงหน้าไว้ ณ ที่นี้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 03/03/2018