< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือหนังสือ The Oxford English course for Thailand สำหรับชั้น ป.7 ฉบับผดุงวิทยา >

คู่มือหนังสือ The Oxford English course for Thailand สำหรับชั้น ป.7 ฉบับผดุงวิทยา

คู่มือหนังสือ The Oxford English course for Thailand สำหรับชั้น ป.7 ฉบับผดุงวิทยา

เนื้อหาอย่างย่อ

ความมุ่งหมายของหนังสือคู่มือ THE OXFORD ENGLISH COURSE FOR THAILAND เล่มนี้ มิใช่เพื่อให้นักเรียนนําไปลอกในขณะทําแบบฝึกหัด ในสมุดหรือตอบปาก เปล่า เพราะการทําเช่นนั้นจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนน้อยที่สุด หรือไม่เกิดประโยชน์เลย แต่ประสงค์จะให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือ ประกอบการเรียนจริงๆ หมายความว่านักเรียนต้องมีวิธีเรียน จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สมความมุ่งหมาย วิธีใช้หนังสือ เล่มนี้ให้เกิดประโยชน์ ควรปฏิบัติดังนี้

1. ในชั่วโมงเรียนหนังสือ OXFORD นักเรียนต้องตั้ง
ใจฟังคําอธิบายของครู และไม่นําคู่มือไปเปิดดูขณะนั้น

2. ไม่นําหนังสือคู่มือมาเปิดดูก่อนทําแบบฝึกหัด

3. เมื่อเปิดคู่มือ ควรใช้ ความพินิจพิจารณาดูตัวอย่าง
เหล่านั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อค้นหาหลักเกณฑ์และจดจําไว้

4. นักเรียนควรทําแบบฝึกหัดมาก ๆ พยายามเปลี่ยน
แปลงข้อความโดยยึดหลักเกณฑ์จากตัวอย่าง

5. เมื่อทําแบบฝึกหัดเสร็จและตรวจดูว่า ถูกต้องแล้ว ควรอ่านดัง ๆ และซ้ำหลาย
ๆ เที่ยว

 


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 02/03/2018