< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / เรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง เล่ม 2 >

เรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง เล่ม 2

เรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง เล่ม 2

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือ เรียนรู้ภาษาจีนด้วยตนเอง เล่มหนึ่งได้ออกวางตลาดไม่นานนัก ข้าพเจ้าก็ได้รับจดหมายเสนอข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําเล่มสองนี้ จากท่านนักศึกษาหลายท่านด้วยกัน ดังเช่น นักศึกษาบางท่านได้ ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเนื้อหาเล่มที่หนึ่งว่า เนื้อหาของเล่มที่หนึ่งจืดชืดและหนักเกินไป นี้ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งศัพท์ใหม่บางคําปรากฏในบทเรียนเพียงครั้งเดียว นักศึกษาไม่มีโอกาสได้ทบทวนซ้ำอีกเลย แน่นอนทีเดียว ความบกพร่องในประการดังกล่าวนี้ ข้าพเจ้าเห็นด้วยและขอน้อมรับโดยดุษฎี

เนื้อหาของเล่มสองนี้ ถ้าพูดโดยแก่นแท้ของมันแล้ว ข้าพเจ้ารู้สึกว่า สมบูรณ์และมีสารัตถะยิ่งกว่าเล่มแรกเป็นอันมาก แต่การอธิบายปัญหาหนึ่ง ๆ ของแต่ละบท ก็ยังไม่อาจที่จะอธิบายได้ละเอียดนัก เพราะเล่มสองนี้ก็ยังเป็นเพียงหนังสือเริ่มเรียนเท่า นั้น คําศัพท์ที่มีอยู่อย่างจํากัดมาก ในด้านความหนักหรือความเคร่งเครียดของเนื้อหา ข้าพเจ้าก็ยังคงรักษาแนวเดิมให้คงอยู่ต่อไปทั้งนี้ก็เพื่อให้หนังสือเล่มนี้เกิดประโยชน์ในด้านให้การศึกษาต่อนักศึกษานั้นเองแต่บางบทก็พยายามแทรกความเพลิดเพลิน ความสนุกสนานชวนอ่านอันมีคติดีงามไว้บ้างเล็กน้อย โดยไม่ มีความสนุกสนานความเพลิดเพลินความชวนอ่านฝ่ายต่ำ ๆ เลยศัพท์ใหม่ที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าก็ได้พยายามให้มันปรากฏหลายครั้ง เพื่อนักศึกษาจะได้มีโอกาสทบทวนกันบ้าง

            หนังสือเล่มนี้ มีคำศัพท์ใหม่เพิ่มขึ้นอีกสองร้อยแปดสิบสี่คำ ส่วนคำศัพท์ที่เคยปรากฏในเล่มหนึ่งแล้ว ข้าพเจ้าไม่ได้บอกวิธีออกเสียงและความหมายของมันไว้อีกเลย ถ้าแม้นว่านักศึกษาเห็นคำศัพท์เหล่านี้ปรากฏในเล่มนี้และลืมแล้ว ก็ให้ไปค้นศัพทานุกรมที่พิมพ์ไว้ท้ายเล่มหนึ่งอีกครั้ง เพื่อเอนการแน่ใจ

ณ โอกาสนี้ ข้าพเจ้าหวังว่า นักศึกษาได้อ่านหนังสือเล่ม นี้ของข้าพเจ้าแล้ว คงจะกรุณาเสนอข้อคิดอันจะเป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าอีกเช่นเคย

ในการจัดทําหนังสือเล่มนี้ ข้าพเจ้าได้รับการช่วยเหลือจากมิตรสหายด้วยดีตลอดมาจึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
วันที่รับเข้า: 02/03/2018