หอสมุดแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 1

วันที่ 15 ธันวาคม 2565 นางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ นางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ และนางสาวปุณณภา สุขสาคร บรรณารักษ์ชำนาญการ ผู้แทนสำนักหอสมุดแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการพัฒนาวัฒนธรรมการอ่านสำหรับเด็กและเยาวชนอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN-ROK Children’s Reading Culture Development Committee General Meeting) ซึ่งเป็นโครงการดำเนินงานภายใต้กองทุนความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-ROK Cooperation Fund: AKCF) เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมด้านการอ่าน ยกระดับการอ่านออกเขียนได้สำหรับเด็กและเยาวชนในอาเซียน รวมทั้งเป็นการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากหอสมุดแห่งชาติสำหรับเด็กและเยาวชน สาธารณรัฐเกาหลี และผู้แทนจากหอสมุดแห่งชาติ ไทย กัมพูชา อินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และเวียดนาม โดยเป็นการประชุมออนไลน์ (Zoom Meeting)