โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3

 
สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 3 ณ จังหวัดนครสวรรค์ สุโขทัยและอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 15 -24 มีนาคม 2565 มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 4 รายดังนี้

   1. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)   
   2. นายสันติ วงศ์จรูญลักษณ์ นักภาษาโบราณชำนาญการ
   3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณปฏิบัติการ 
   4. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์ 
คณะทำงานได้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารโบราณประเภทจารึก คัมภีร์ใบลานและหนังสือสมุดไทย  จำนวน 4 พื้นที่ ดังต่อไปนี้
1. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ทำสำเนาจารึกวัดเสาหินราษฎร์บำรุง (สท.73) อักษรไทยสุโขทัย ภาษาไทย  จำนวน 5 สำเนา มอบให้พช.รามคำแหง 1 สำเนา คณะทำงานขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง ที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน ผู้ติดต่อประสานงานและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกระหว่างปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 มีรายนามดังนี้
   1) นางนฤมล เก่าเงิน ผู้อำนวยการพิพิธภัฑณสถานแห่งชาติรามคำแหง 
   2) นางสาวธนินทร นิธิอาชากุล ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ 
   3) นางพนาวัลย์ ไชยโย เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน 
   4) นายสิรวีย์ เอี่ยมสุดใจ นักวิชาการวัฒนธรรม 
2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  เพื่อสำรวจ ดูแลอนุรักษ์เบื้องต้น และทำทะเบียนคัมภีร์ใบลาน ทีอยู่ในความดูแล จากการสำรวจ  พบคัมภีร์ใบลานอักษรขอม อักษรขอมหวัด และอักษรไทย  ภาษาที่ใช้บันทึกมีทั้งภาษาไทยและบาลี จำนวน 218 รายการ ทำทะเบียนได้  46 เลขที่ จัดมัดได้ 16  มัด
คณะทำงานขอขอบคุณหัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก ที่อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาช่วยปฏิบัติงาน ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2565 มีรายนาม ดังนี้
   1) นางสาวสุกัญญา พงศ์เจริญศิริกุล ภัณฑารักษ์ชำนาญการ (หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก)
   2) นางสาววัลวิภา สันต์สุขเสริม ภัณฑารักษ์ปฏิบัติการ
   3) นายศักดิ์ชัย  ศักดิ์ชัชวาล   เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน
   4) นางสุวรรณ ลวดลาย เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ชำนาญงาน
   5) นางสาวอนุรักษ์ ปิ่นทอง พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
   6) นางสาวนันทพร มั่งมี พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์
   7) นายวัชรพงษ์ แก้วแกมแข พนักงานขับรถยนต์
3. วัดใหญ่ท่าเสา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสำรวจเอกสารโบราณเบื้องต้น เมื่อวันที่ 18 มีนาคม ตามหนังสือที่พระปลัดอนุชิต อธิปญฺโญ ผู้ช่วยเจ้าคณะจังหวัดอุตรดิตถ์, เจ้าอาวาส  แจ้งขอความอนุเคราะห์  จากการสำรวจเบื้องต้น พบหนังสือสมุดไทย ประมาณ 30 รายการ  
4. วัดม่อนปรางค์ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ (งานต่อเนื่อง ครั้งที่ 3) ระหว่างวันที่ 19-24 มีนาคม เพื่อสำรวจและทำทะเบียนเอกสารโบราณประเภทคัมภีร์ใบลาน  โดยนำมาอ่านชื่อเรื่อง คัดแยกเรื่อง ทำความสะอาดเบื้องต้น บันทึกข้อมูลทางทะเบียน มัดห่อและจัดเก็บ คณะทำงานบันทึกข้อมูลทะเบียนคัมภีร์ใบลานอักษรธรรมล้านนา อักษรธรรมอีสาน ภาษาไทยและบาลี  จำนวน  546 รายการ ลงทะเบียนได้ 95 เลขที่ จัดมัดได้ จำนวน 50 มัด คณะทำงานได้รับความเมตตาจาก พระสมุห์สมิง  คุณธมฺมโม เจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ อนุญาตให้เข้าไปปฏิบัติงานภายในวัด การดำเนินงานครั้งนี้สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านเจ้าอาวาสวัดม่อนปรางค์ ท่านเจ้าอาวาสวัดใหญ่ท่าเสา  และท่านอธิบดีกรมศิลปากร ท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง  หัวหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก  และผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป