โครงการฝึกอบรมมาตรฐานการเขียนบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกิตติพันธ์ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมมาตรฐานการเขียนบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีนางสาววาสนา งามดวงใจ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และเพิ่มพูนทักษะทางด้านการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบของหอสมุดแห่งชาติ โดยมีบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางเข้าร่วม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ และบรรณารักษ์หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาคเข้าร่วมผ่านโปรแกรม Zoom meeting จำนวนทั้งสิ้น 80 คน