โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ : อักษรไทยน้อย

โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ : อักษรไทยน้อย

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก จัดกิจกรรมวิพากษ์องค์ความรู้อักษรไทยน้อย ณ ห้องประชุมรามบุตรี โรงแรมไอบิส สไตล์ เวลา 09.30 - 16.30 น. ภายใต้โครงการจัดทำองค์ความรู้ เรื่อง การอ่านถ่ายถอดอักษรโบราณ : อักษรไทยน้อย โดยมี นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และนางสาวกนกอร ศักดาเดช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม ครั้งนี้ เพื่อนำข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์ไปปรับปรุงแก้ไของค์ความรู้อักษรไทยน้อยให้สมบูรณ์ครบถ้วน สามารถใช้เป็นคู่มือในการเรียนการสอนได้ถูกต้องและเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการต่อไป โดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่มาวิพากษ์ ได้แก่ นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม นายเกษียร มะปะโม จากราชบัณฑิตยสภา อาจารย์วิมล เขตตะ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และนายจุง ดิบประโคน นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ พระภิกษุ ข้าราชการ อาจารย์ นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจ รวมทั้งสิ้น 102 รูป/คน ซึ่งก่อให้เกิดการเรียนรู้ การศึกษา ค้นคว้า การส่งต่อ และสืบทอดองค์ความรู้อักษรไทยน้อยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมด้านอักษร-ภาษาของชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป