โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4

วันนี้ (31 พฤษภาคม 2562) สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4 ณ พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดคงคาราม ตำบลคลองตาคต

อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562 โดยเชิญ นายเทิม มีเต็ม

ผู้ทรงคุณวุฒิกรมศิลปากร และอาจารย์พิศาล บุญผูก ผู้เชี่ยวชาญด้านมอญศึกษาและวรรณกรรม

จาก ศูนย์ซีมีโอ สปาฟา เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานครั้งนี้ ซึ่งคณะเจ้าหน้าที่ได้สำรวจ

ดูแลรักษา ลงทะเบียน และจัดเก็บเอกสารโบราณ จำนวน 687 รายการ ดังนี้

1. คัมภีร์ใบลาน อักษรมอญ ภาษาบาลี-มอญ จำนวน 68 มัด 482 รายการ 
2. หนังสือสมุดไทย อักษร-ภาษามอญและไทยโบราณ จำนวน 205 รายการ

อนึ่ง เอกสารโบราณที่ดำเนินการในครั้งนี้ส่วนใหญ่เป็นนิทานพื้นบ้านและวรรณกรรมมอญ

ที่แต่งขึ้นโดย พระอาจารย์อะเฟาะมหาเถระ ทั้งนี้ อาจารย์พิศาล บุญผูกได้ให้ข้อมูลว่า

พระอาจารย์อะเฟาะ เกิดราว พ.ศ.2243 และมีอายุถึงประมาณ พ.ศ.2324 อายุประมาณ 83 ปี

ได้แต่งวรรณกรรมไว้มากมาย และในการดำเนินงานครั้งนี้ สำรวจพบวรรณกรรม

เรื่อง นัยสมุทตรี จารเมื่อ จ.ศ. 1130 ตรงกับ พ.ศ.2311 สมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

มีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะต่างๆ ที่พระอาจารย์อะเฟาะได้รวบรวมและจัดทำเป็นบทคัดย่อ

เพื่อประโยชน์ในการศึกษาธรรมะให้ยั่งยืนต่อไป

 

ทั้งนี้ พระครูสันตยาภิรัต เจ้าอาวาสวัดคงคาราม มีเมตตามอบให้พระภิกษุสงฆ์

ผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน อำนวยความสะดวกแก่คณะทำงานตลอดการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี