ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ เยี่ยมชมสำนักหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 - 15.30 น. ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำนักศึกษารายวิชา 2206211
สารสนเทศในบริบทสังคม จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงาน
และการให้บริการของสำนักหอสมุดแห่งชาติ