< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกาตอนต้น ม.ศ.1 >

แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกาตอนต้น ม.ศ.1

แบบเรียนวิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกาตอนต้น ม.ศ.1

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือวิทยาศาสตร์สำหรับชั้น ม.ศ.1นี้ ผู้เรียบเรียงได้เขียนขึ้นตามหลักสูตรประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.1-2-3) พุทธศักราช 2503 ของกระทรวงศึกษาธิการในการเรียบเรียง หนังสือเล่มนี้ได้พยายามใช้คำให้ง่ายอ่านแล้วเข้าใจได้โดยสะดวกเมื่อจำเป็นต้องใช้คำศัพท์ใหม่ๆก็ได้อธิบายความหมายของคำนั้นไว้อย่างชัดเจน และพิมพ์ด้วยตัวหนาให้สังเกตเห็นได้ถนัดนอกจากนั้นกฎเกณฑ์หรือสูตรที่สำคัญๆทางวิทยาศาสตร์ก็พิมพ์ด้วยตัวหนาให้แตกต่างจากข้อความทั่วไปเพื่อนักเรียนจะได้สังเกตทำความเข้าใจจดจำและนำไปใช้ในโอกาสต่อไป ผู้เรียบเรียงพยายามยกตัวอย่างที่นักเรียนประสบอยู่เสมอๆ เพื่อช่วยอธิบายให้มีความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่จะต้องเรียนและได้พยายามชี้ให้ทราบถึงทฤษฎีและความคิดเห็นใหม่ๆ ในทางวิทยาศาสตร์แบบฝึกหัดท้ายบทในหนังสือเล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้ทำไว้เป็นสองแบบด้วยกัน แบบหนึ่งสำหรับทบทวนความจำเพื่อให้นักเรียนสำรวจดูตัวเองว่าทำเรื่องราวที่เรียนไปแล้วได้หรือยังให้จำไม่ได้ก็จะได้ย้อนไปอ่านเสียใหม่ก่อนที่จะเรียนบทต่อไป อีกแบบหนึ่งสำหรับให้อยากเรียนได้ใช้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ตนเรียนมาอธิบายเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้เรียบเรียงใคร่ขอขอบพระคุณอาจารย์สนั่น สุมิตร อธิบดีกรมอาชีวศึกษาที่ได้กรุณาอ่านตรวจแก้ต้นฉบับและให้คำแนะนำต่างๆอันเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงหนังสือเล่มนี้ให้ดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นผู้เรียบเรียง ขอขอบคุณอาจารย์สมพงษ์ ศิริเจริญ แผนกโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรที่ได้ช่วยจัดทำรูปและอาจารย์ประเสริฐ วิทยารัฐ แผนกภูมิศาสตร์วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรที่ได้ช่วยให้คำแนะนำต่างๆ ผู้เรียบเรียงหวังว่าหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มนั้นคงจะอำนวยความสะดวกแก่ผู้สอนและผู้เรียนถ้ามีข้อบกพร่องหรือมีปัญหาประการใดหวังว่าคงกรุณาแจ้งให้ผู้เรียบเรียงทราบ ทั้งนี้จะได้ปรับปรุงหนังสือให้เป็นประโยชน์แก่กุลบุตรกุลธิดาสืบไป


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018