ภาษาอังกฤษทันสมัย

ภาษาอังกฤษทันสมัย

เนื้อหาอย่างย่อ

เนื่องจากความนิยมภาษาอังกฤษอันเป็นภาษากลางของโลกมากขึ้นตำรับตำราเรียนก็อุบัติขึ้นตามลำดับบางท่านพอใจอย่างนั้นอย่างนี้จึงไม่มีที่สิ้นสุดทั้งนี้หาได้เป็นเฉพาะแต่ประเทศนี้ประเทศเดียวไม่ถึงและประเทศที่เป็นเจ้าของภาษาอยู่แล้วก็ดียังต้องพยายามพลิกแพลงหาวิธีสอนและวิธีหัดภาษาให้ดียิ่งใหญ่เสมอเสมอข้าพเจ้าจึงได้คิดรวบรวมเนื้อความในสมุดเล่มนี้ขึ้น ซึ่งเป็นวิธีใหม่สำหรับการฝึกหัดภาษาโดยมีคำถามข้อหนึ่ง  คำตอบข้อ 1 พร้อมด้วยคำอธิบายแก้ไขให้ข้อความและประโยคไพเราะแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นตามตำราที่มีเป็นบรรทัดฐานอยู่แล้วเพราะฉันนั้นตำราฝึกฝนภาษาอังกฤษทันสมัยเล่มนี้คงจะทำให้ผู้ที่สงสัยถ้อยคำเคลือบคลุมบางแห่งอาจเข้าใจความหมายมุ่งหมายแห่งถ้อยคำนั้นมันว่าจะมีความหมายไปไกลถึงเพียงไหน และจะใช้อย่างใดจึงจะถูกอย่างไรผิด


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 05/03/2018