< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือ the new method reader reader 3 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 4 >

คู่มือ the new method reader reader 3 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 4

คู่มือ the new method reader reader 3 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 4

เนื้อหาอย่างย่อ

หนังสือคู่มือ The New Method Readers. Book 3 นี้เป็นหนังสือเรียนสําหรับชั้น ม. ๔  ซึ่งในชั้นนี้นักเรียนจะต้องเพิ่มบทเรียนใหม่ ขึ้นอีกบทหนึ่งคือ Literature - วรรณคดี ฉะนั้นในเล่มนี้จึงมีวิธีการผิดกับ ๒ เล่มที่แล้วมาบ้าง และประกอบ ด้วยนักเรียนในชั้นนี้เริ่มที่ จะต้องศึกษาสูงขึ้นจึงมีข้อเพิ่มเติมที่จะต้องสังเกตขึ้นหลายอย่าง จึง ได้ให้คําอธิบายไว้ดังต่อไปนี้เพื่อจะได้เข้าใจวิธีใช้คู่มือ    ๑. เรื่องย่อ (Summary) ได้ให้ไว้เป็นภาษาอังกฤษเพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้นักเรียนได้เห็นวิธีเขียนภาษาอังกฤษที่สั้นเข้า และได้พยายามใช้คําในบทที่อ่านมาแล้วนั้นมาผูกประโยคให้เป็นเรื่อง เท่ากับเป็นการทบทวนสิ่งที่เรียนแล้วไปในตัว ถ้าอ่านเข้าใจดีก็เป็นอันว่าได้เป็นการพิสูจน์ว่าสิ่งที่เรียนใหม่นั้นได้รับเต็มที่แล้ว  และยังเป็นประโยชน์ในการที่จะตอบคําถามข้างหลัง ซึ่งได้ให้ไว้เป็นทางที่จะศึกษาวรรณคดีต่อไปอีกด้วย    ๒. คําถาม (Question) ได้ตั้งคําถามไว้ท้ายบททุกเรื่องเพื่อให้นักเรียนทํา คําถามที่ตั้งไว้ไม่ยากนัก เป็นการทดลองในทางความรู้วรรณคดีเบื้องต้น  ขอได้พยายามตอบให้หมด           ๓. ชะนิดคำต่าง ๆ ในไวยากรณ์ (Parts of Speech) คำบางคําที่มีที่ใช้คล้ายคลึงกัน หรือคำเดียว อาจจะใช้เป็นคำชะนิดต่าง ๆ ได้หลายอย่าง ก็ได้ให้ไว้ด้วย


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 04/03/2018