< หน้าหลัก / หนังสือหายากอิเล็กทรอนิกส์ / คู่มือชั้นฉบับรวมวิชาประถมปีที่ 1 >

คู่มือชั้นฉบับรวมวิชาประถมปีที่ 1

คู่มือชั้นฉบับรวมวิชาประถมปีที่ 1

เนื้อหาอย่างย่อ

ในการพิมพ์คู่มือชั้นครั้งนี้นับเป็นการแก้ไขใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นการแก้ไขที่สําคัญ คือ การจัดหัวข้อใหม่ให้ตรงตามลําดับในประมวลการสอนของกระทรวงศึกษาธิการ แต่ก่อนหัวข้อ ต่าง ๆ ถึงจะมีครบตามประมวล แต่ก็มีลำดับไม่เป็นไปตามประมวลโดยทางผู้แต้งจัดลำดับตามความเหมาะสมของเนื้อวิชาบ้าง ตามระยะเวลาหรือฤดูกาลใน 1 ปี บ้าง หรือตามความเกี่ยวกับ

เนื้อเรื่องบ้าง คุณครูบางท่านดูแต่ผิวเผินกว่าไม่ตรงตามประมวลความจริงหัวข้อในหนังสือมี ตรงตามประมวล แต่ลำดับไม่ตรงดังนั้นเพื่อความเหมาะสมและสะดวกแก่การดูและการสอนตาม ประมวลสํานักงานจึงมอบให้ผู้แต่งจัดลําดับใหม่ เป็นการยกหัวข้อตามประมวลทุกระยะ ตั้งแต่ต้นจนจบจึงหวังว่าจะเป็นประโยชน์และสะดวกแก่ผู้ใช้ยิ่งขึ้น

นอกจากนั้น ยังได้ปรับปรุงเพิ่มเนื้อวิชาให้มากขึ้นด้วยเพื่อจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น ถ้า ผู้ใช้คิดว่าต้องการจะแสดงความคิดเห็นอย่างใด โปรดกรุณาบอกไปโดยจดหมายยังสํานักงานก็จะ
ทําให้สํานักงานดัดแปลงแก้ไขในการพิมพ์ครั้งต่อไปให้เกิดผลดียิ่งขึ้น


หมวด: หนังสือหายาก
หมวดรอง: -
วันที่รับเข้า: 02/03/2018