โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับห้องสมุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

 
วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 น. นางสาวพิมพ์พรรณ ไพบูลย์หวังเจริญ นักอักษรศาสตร์ทรงคุณวุฒิ (ภาษา เอกสาร และหนังสือ) เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับห้องสมุด ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) โดยมีนางสาวเนาวรัตน์ ปัญญางาม ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน
 
โครงการการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ได้แก่ นางสาวพนารัตน์ อินนา ผู้อำนวยการฝ่ายกฎหมายและระเบียบ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อาจารย์ฐิติรัตน์ ทิพย์สัมฤทธิ์กุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรนุช เศวตรัตนเสถียร ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีนางสาวงามเพ็ญ ยาวงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดแห่งชาติ เป็นผู้ดำเนินรายการ
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ  ได้แก่ บุคลากรหอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง บรรณารักษ์ เจ้าหน้าที่หอสมุดจากสถานบันต่าง ๆ  และบุคลากรหอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาครับชมผ่านโปรแกรม Zoom meeting รวมถึงผู้สนใจรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ของหอสมุดแห่งชาติ