โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1

โครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 จังหวัดตาก ลำพูนและเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-22 กุมภาพันธ์ 2567
สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม โดย กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ดำเนินงานโครงการสำรวจเอกสารโบราณ มีผู้ไปปฏิบัติงานตามโครงการจำนวน 5 ราย ดังนี้
 
1. นางสาวยุวเรศ วุทธีรพล นักภาษาโบราณชำนาญการพิเศษ 
2. นางสาววชรพร อังกูรชัชชัย นักภาษาโบราณชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานสำรวจเอกสารโบราณ)
3. นายจามีกร ชูทรัพย์ นักภาษาโบราณชำนาญการ 
4. นางสาวปุณยวีร์ ส่งเสริม  นักภาษาโบราณปฏิบัติการ 
5. นายธน ซึมไพศาล พนักงานขับรถยนต์ 
 
คณะทำงานได้ดำเนินโครงการสำรวจเอกสารโบราณ ประเภท จารึก ณ วัดหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ได้รับความเมตตาจากท่านพระอธิการวีระยุทธ ยุทฺธวีโร เจ้าอาวาส อนุญาตให้เข้าปฏิบัติงาน โดยมีดร.บุญสุ่ม อินกองงาม ประธานคณะกรรมการฝ่ายไวยาวัจกร   เป็นผู้ประสานงาน ให้คณะกรรมการของวัด หมุนเวียนมาคอยอำนวยความสะดวก 
คณะทำงานได้ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 
1. สำรวจเอกสารโบราณ ประเภทจารึก ณ คะตึกหอธัมม์ วัดหนองเงือก ดำเนินการทำความสะอาดเบื้องต้น บันทึกข้อมูลทะเบียน บันทึกภาพ และอ่านคัดถ่ายถอด  จารึก ทั้งหมด 194 รายการ
2. สำรวจจารึก ณ อาคารพิพิธภัณฑ์บ้านหนองเงือก พบเอกสารโบราณประเภท  จารึก ไม้บัญชัก คัมภีร์ใบลาน หนังสือสมุดไทย กระดาษฝรั่ง และสมุดพับหัว 
3. ขนย้ายเอกสารโบราณทั้งหมด จากอาคารพิพิธภัณฑ์บ้านหนองเงือก มาไว้ในศาลาวัดหนองเงือก เนื่องจากมีปลวกขึ้น ทำให้อาคารไม่แข็งแรงและปลอดภัย
4. คัดแยกและนับจำนวนเอกสารโบราณ แต่ละประเภท  ที่รอการลงทะเบียน ได้ดังนี้ 
    - คัมภีร์ใบลาน 450 มัด จำนวน 2,570 รายการ
    - ไม้บัญชัก  จำนวน 207 รายการ
    - หนังสือสมุดไทย จำนวน 37 เล่ม
    - สมุดพับหัว จำนวน 25 เล่ม
    - กระดาษฝรั่ง จำนวน 25 เล่ม
 
การดำเนินการ สำเร็จลงได้ด้วยดี จึงขอกราบขอบพระคุณและขอบคุณทุกท่านที่ได้เมตตาและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะท่านพระอธิการวีระยุทธ ยุทฺธวีโร เจ้าอาวาสวัดหนองเงือก ท่านอธิบดีกรมศิลปากร  ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ  ท่านผู้บริหารตามสายงาน หวังว่าจะได้รับความเมตตาให้ความอนุเคราะห์ ในโอกาสต่อไป