คณะผู้บริหารและทีมบุคลากร จาก Sarawak State Library ประเทศมาเลเซีย เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น.คณะผู้บริหารและทีมบุคลากร จาก Sarawak State Library ประเทศมาเลเซีย จำนวน 15 คน เข้าเยี่ยมชมหอสมุดแห่งชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านบรรณารักษศาสตร์ โดยเฉพาะในส่วนของการให้บริการ และเพื่อสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีระหว่างห้องสมุด โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ พร้อมทั้งทีมผู้บริหารและบุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติร่วมต้อนรับ