โครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ประจำปี 2566

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น. นางสาวเอมอร เชาวน์สวน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านภาษาโบราณ รักษาการแทนอธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ ประจำปี 2566 การบรรยายหัวข้อ การจัดระบบคอลเล็กชันดิจิทัลด้านมรดกทางวัฒนธรรมด้วยแนวคิด Linked Data: จากมาตรฐาน MARC สู่ BIBFRAME โดยมีนางสาวบุบผา ชูชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ กล่าวรายงาน วิทยากรบรรยายโดย ผศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีบริสุทธิ์สกุล หน่วยปฏิบัติการวิจัย ภูมิทัศน์สารสนเทศ และอาจารย์ประจำภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุดแห่งชาติ ประกอบด้วย บุคลากรสำนักหอสมุดแห่งชาติส่วนกลาง 51 คน หอสมุดแห่งชาติส่วนภูมิภาค 6 คน และบุคคลภายนอกที่สนใจ 43 คน นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting และเข้าถึงการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live อีกจำนวน 2,068 ครั้ง