ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: ตำนานพระสายน์ วัดสระปทุม

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 3 445 020.00ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหาอีบุ๊ค

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงศาดิศรมหิป โปรดให้พิมพ์เมื่อปีขาล พ.ศ. 2469 ต้นฉบับเดิมเป็นภาษามคธ อักษรขอมจารในใบลานสั้น 3 ลาน พระราชนิพนธ์เมื่อทรงสร้างวัดปทุมวนารามแล้วเชิญพระสายน์ไปประดิษฐานเมื่อพ.ศ. 2401