ข้อมูล eBook

ชื่อ: แนวทางปฏิบัติสำหรับสถานศึกษา เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 (COVID-19)

หมวดหลัก: NLT We Care

ขนาดไฟล์: 12,357,900ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

เอกสาร Guidance for COVID-19 Prevention and Control in Schools เขียนโดย Lisa Bender ฝ่ายการศึกษา
องค์การยูนิเซฟ สำนักงานใหญ่ นิวยอร์ก พร้อมด้วยการสนับสนุนทางด้านวิชาการจากสมาชิกของคณะเลขาธิการ โควิด-19
องค์การยูนิเซฟ (Carlos Navarro Colorado, Maya Arii และ Hugo Razuri) ตลอดจนทีมงานยูนิเซฟด้านน้ำ สุขาภิบาล
และสุขอนามัย (UNICEF WASH) ด้านการสื่อสารเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมและสังคม (C4D) และด้านการคุ้มครองเด็ก
(Child Protection) รวมทั้งขอขอบคุณเป็นพิเศษสำหรับความร่วมมือจาก Maida Paisic (ยูนิเซฟ เอเชียตะวันออกและ
แปซิฟิก – EAPRO) Le Anh Lan (ยูนิเซฟ เวียดนาม) Tserennadmid Nyamkhuu (ยูนิเซฟ มองโกเลีย) Dr. Maria
D Van Kerkhove (องค์การอนามัยโลก – WHO) และ Gwedolen Eamer (สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือน
แดงระหว่างประเทศ – IFRC)

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
21/10/2021 - 00:40
22/07/2021 - 00:24