ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: วารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563

หมวดหลัก: องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ

ขนาดไฟล์: 28 873 000.00ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหาอีบุ๊ค

วัตถุประสงค์
๑. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านบรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์ ภาษา เอกสาร หนังสือ และ ศิลปวัฒนธรรม
๒. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม วิชาชีพ และวิชาการบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
๓. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรมการดำเนินงานของหอสมุดแห่งชาติ

นโยบายการรับบทความเพื่อตีพิมพ์
     บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ประกอบไปด้วย บทความวิชาการ บทความปริทัศน์ บทวิจารณ์หนังสือ บทความวิจัยหรือบทความ วิจัยจากวิทยานิพนธ์ ซึ่งต้องเป็นบทความที่ไม่เคยเผยแพร่ ในวารสารใดมาก่อน และทุกบทความที่ได้รับการพิมพ์จะได้รับ การกลั่นกรองโดยผู้ทรงคุณวุฒิ

กำหนดการเผยแพร่   ปีละ ๒ ฉบับ (เดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม)

ข้อมูลการติดต่อ
      กองบรรณาธิการวารสารวิชาการหอสมุดแห่งชาติ
      กลุ่มวิจัยและพัฒนาห้องสมุด สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐
      โทรศัพท์ และ โทรสาร ๐ - ๒๖๒๘ – ๕๑๙๒
      E-mail: rldbkk.nlt@gmail.com

ทุกบทความได้รับกลั่นกรองแบบ Double – blind peer review
จากผู้ทรงคุณวุฒิอย่างน้อย ๒ คนต่อบทความ