ข้อมูลอีบุ๊ค

  • [title]

ชื่อ: 5 ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช 2500 - 2549

หมวดหลัก: องค์ความรู้และสิ่งพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ

ขนาดไฟล์: 16 585 000.00ไบต์

คงเหลือ: 99998

เนื้อหาอีบุ๊ค

                     สูจิบัตรนิทรรศการ “๕ ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๐๐ – ๒๕๔๙” สํานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกในการจัดนิทรรศการเรื่อง “๕ ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๐๐ – ๒๕๔๙” ระหว่างวันที่ ๑๙ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องวชิรญาณ ๒ – ๓ อาคาร ๑ ชั้น ๑ สํานักหอสมุดแห่งชาติ 

                     กรมศิลปากร โดยสํานักหอสมุดแห่งชาติ มีหน้าที่หลักในการให้บริการความรู้สู่ ประชาชน ตระหนักในคุณค่าความสําคัญของหนังสือ และประสงค์จะถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับวิวัฒนาการหนังสือไทย และจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อประโยชน์แก่ ผู้สนใจศึกษาค้นคว้าและเป็นข้อมูลให้สาธารณชนได้รับรู้อย่างกว้างขวาง 
 
                     สูจิบัตรนิทรรศการ “๕ ทศวรรษหนังสือและการพิมพ์ พุทธศักราช ๒๕๐๐- ๒๕๔๙” มีเนื้อหา ๒ ส่วน ประกอบด้วย ส่วนแรกเป็นการนําเสนอ ๕ ทศวรรษหนังสือและ การพิมพ์ ตามด้วยประวัติการพิมพ์ในประเทศไทยและประวัติสํานักพิมพ์ ส่วนที่สอง เป็นบรรณนิทัศน์หนังสือที่นํามาจัดแสดงนิทรรศการ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับสาระ สําคัญพร้อมภาพปกของหนังสือแต่ละรายการ เพื่อให้ผู้ชมนิทรรศการที่สนใจหนังสือ สามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ที่สํานักหอสมุดแห่งชาติ 
 
                      กรมศิลปากรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สูจิบัตรเล่มนี้จะอํานวยประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้า ของผู้สนใจได้ตามประสงค์

สํานักหอสมุดแห่งชาติ

กรมศิลปากร 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
04/12/2021 - 00:44
28/08/2021 - 00:23
29/07/2021 - 00:21
22/03/2021 - 00:13
31/01/2021 - 00:21
29/01/2021 - 00:09
12/01/2021 - 00:37
29/10/2020 - 00:21
19/09/2020 - 00:09