ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือหนังสือ The Oxford English course for Thailand สำหรับชั้น ป.7 ฉบับผดุงวิทยา

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 29,921,600ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ความมุ่งหมายของหนังสือคู่มือ THE OXFORD ENGLISH COURSE FOR THAILAND เล่มนี้ มิใช่เพื่อให้นักเรียนนําไปลอกในขณะทําแบบฝึกหัด ในสมุดหรือตอบปาก เปล่า เพราะการทําเช่นนั้นจะเกิดประโยชน์แก่นักเรียนน้อยที่สุด หรือไม่เกิดประโยชน์เลย แต่ประสงค์จะให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือ ประกอบการเรียนจริงๆ หมายความว่านักเรียนต้องมีวิธีเรียน จึงจะเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง สมความมุ่งหมาย วิธีใช้หนังสือ เล่มนี้ให้เกิดประโยชน์ ควรปฏิบัติดังนี้

1. ในชั่วโมงเรียนหนังสือ OXFORD นักเรียนต้องตั้ง
ใจฟังคําอธิบายของครู และไม่นําคู่มือไปเปิดดูขณะนั้น

2. ไม่นําหนังสือคู่มือมาเปิดดูก่อนทําแบบฝึกหัด

3. เมื่อเปิดคู่มือ ควรใช้ ความพินิจพิจารณาดูตัวอย่าง
เหล่านั้นอย่างละเอียดถี่ถ้วน เพื่อค้นหาหลักเกณฑ์และจดจําไว้

4. นักเรียนควรทําแบบฝึกหัดมาก ๆ พยายามเปลี่ยน
แปลงข้อความโดยยึดหลักเกณฑ์จากตัวอย่าง

5. เมื่อทําแบบฝึกหัดเสร็จและตรวจดูว่า ถูกต้องแล้ว ควรอ่านดัง ๆ และซ้ำหลาย
ๆ เที่ยว

 

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
27/02/2019 - 00:44