ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ New Method readers พร้อมด้วยประโยคหัดสนทนา สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 6

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 77,238,600ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือคู่มือ New Method Readers, Reader 5 สําหรับนำเรียนมัธยมปีที่ ๖ เล่มนี้ ได้เขียนขึ้นตรงตามฉบับเรียนอันจะเป็นคู่มือที่ดียิ่งสําหรับนักเรียนดังกล่าวและผู้ปรารถนาจะฝึกฝน ภาษาอังกฤษด้วยตนเองใช้เทียบเคียงได้ตลอดเล่ม ได้ให้ศัพท์ ยากซึ่งจะพบในหนังสือนี้เป็นตอน ๆ ไป คําใดที่เป็นคําใหม่ก็ได้ จัดพิมพ์ไว้ในท้องเรื่องเป็น อักษร พิเศษอันจะช่วยให้ผู้ศึกษาทุ่น เวลาในการจดศัพท์และคําแปลได้มากเมื่ออ่าน

สําหรับแบบฝึกหัดท้ายเล่มก็ได้จัดทําคําเฉลยไว้ด้วย ครบทุก ข้อ แต่มิได้ลอกคำถามภาษาอังกฤษไว้ด้วย เพราะหนังสือ นี้เป็นเพียงคู่มือ ผู้ศึกษาจําเป็นต้องมีฉบับภาษาอังกฤษที่ใช้เรียน อยู่แล้ว เพียงแต่แปลคําถามไว้เพื่อเป็นทางให้ผู้ศึกษาเข้าใจ ความหมายของคำถาม ส่วนคําตอบนั้นคงให้ไว้บริบูรณ์ทั้งภาษา อังกฤษและภาษาไทย นอกจากนั้นยังได้เพิ่มบทฝึกหัดสนทนา ภาษาอังกฤษ ซึ่งเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาบ้างไม่มากก็น้อยไว้ด้วย ผู้เขียนยินดีรับคำติชมหากจะมีสิ่งบกพร่องเกิดขึ้น ทั้งนี้เพื่อที่จะได้ปรับปรุงแก้ไข ในการจัดพิมพ์ครั้งต่อๆ ไป ตามความเหมาะสม และขอขอบคุณแด่ท่านผู้ใช้หนังสือนี้ทุกท่าน

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
02/04/2020 - 00:44