ข้อมูล eBook

ชื่อ: Handbook for English language study book two

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 73,175,300ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเป็นคู่มือของหนังสือ English Language Study Book Two ซึ่งใช้ในการสอนหลักภาษาและ วิธีใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องแก่นักศึกษาปีที่ 2 ในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความมุ่งหมายของการเรียบ เรียงหนังสือนี้ขึ้นก็เพื่อช่วยนักศึกษาให้เข้าใจเนื้อเรื่อง วิธี ศึกษา ตลอดจนทดสอบความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได้ศึกษา ไปแล้วโดยชัดเจน หากเวลาใดมีความจําเป็นไม่สามารถฟังคํา บรรยายของอาจารย์ หรือขณะใดที่อ่านทบทวนและไม่เข้าใจ ตอนใด หนังสือคู่มือนี้ก็จะช่วยส่งเสริมความเข้าใจให้แจ่มแจ้งและสมบูรณ์ เป็นช่องทางไปสู่ความสําเร็จในการศึกษาได้ เป็นอย่างดี หนังสือนี้ให้ความรู้ทั้งในด้านการแปลจากอังกฤษ เป็นไทยและจากไทยเป็นอังกฤษ โดยอธิบายหลักเกณฑ์ที่สําคัญในการแปลพร้อมทั้งตัวอย่าง และมีแบบฝึกหัดให้แปลเอง ในด้านเรียงความและจดหมายก็มีหลักเกณฑ์และตัวอย่าง ให้ไว้ตลอดจนแบบฝึกหัดท้ายบทเป็นแนวทางฝึกนักศึกษา ให้เข้าใจวิธีแต่งความ ในด้านหลักภาษาก็ได้ย่อหลักภาษาที่ นักศึกษาในชั้นนี้จะพึงเรียนรู้ และอธิบายแบบฝึกหัดต่าง ๆ โดยตลอด เพื่อเป็นรากฐานในการใช้ภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง ตามสากลนิยม จึงหวังว่าหนังสือคู่มือเล่มนี้จะอํานวยประ โยชน์แก่นักศึกษาปีที่ 2 ในมหาวิทยาลัยต่างๆ โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในอันที่จะศึกษาการเขียนและการ ใช้ภาษาอังกฤษให้บังเกิดผลดีได้ตามความปรารถนา

ประวัติการยืม - คืน

วันคืน
12/05/2019 - 00:44
16/09/2018 - 00:44