< หน้าหลัก / (หนังสือฏีกามาลัยยสูตร หรือ มาลัยยสูตรสงเคราะห์) หนังสือฏีกามาลัยยสูตร์ หรือ มาลัยยสูตร์สงค์เคราะห์ เล่ม 1 อธิบายความในมาลัยยสูตร์ >

< FULL SCREEN >