ข้อมูล eBook

ชื่อ: คู่มือ the new method reader reader 2 สำหรับชั้นมัธยมปีที่ 3

หมวดหลัก: หนังสือหายาก

ขนาดไฟล์: 50,598,200ไบต์

คงเหลือ: 99999

เนื้อหา

ในการเขียนคู่มือ New Method Reader I B. ได้ให้วิธีอ่าน คำต่าง ๆ ไว้แล้ว สําหรับเล่มนี้ก็คงใช้วิธีเดียวกันกับเล่มก่อน หากแต่ได้เพิ่มเติม บอกชนิดของคำบางคำไว้ท้ายคำ ที่อาจจะเป็นได้ตั้งแต่ ๒ ชนิดขึ้นไป เช่น คำว่า order เป็นได้ทั้ง noun และ verb เพื่อให้ทราบว่าความหมายของคำทั้งสองนั้นต่างกัน  ไม่เหมือนกัน อย่างไร แต่นักเรียนได้เรียนชนิดของคำต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษแล้วตั้งแต่ชั้นมัธยมปีที่ ๒  จึงได้ใช้คำย่อจากภาษาอังกฤษกำกับ ไว้ข้างท้ายคำที่ต้องการบอกให้รู้ชนิดโดยเฉพาะ คือ :-

  1.        =        noun             (นาม)
  2.    =        pronon          ( สรรพนาม)
  1.         =        verb              (กริยา)
  1.      =        adjective        (วิเศษณ์คุณศัพท์)
  1.      =        adverb           (วิเศษณ์กริยาวิเศษณ์)
  1.    =        preposition     (บุพบท )
  2.     =        conjunction     (สันธาน)

อนึ่งคําบางคําไม่มีในหนังสือ แต่ตามปรกติใช้ในความเช่นนั้น ส่วนมากก็ได้เขียนกำกับไว้ให้ด้วย เพื่อให้ทราบว่าโดยมากเขาใช้กันอย่างไร เช่น fine ในที่นั้นหมายความว่า อากาศดี แต่ปรกติแปลว่า งาม, ดี เช่นนี้ก็ได้บอกไว้ด้วยเพื่อให้ทราบ หรือ pipe ในหนังสือหมายถึง หลอด ปรกติที่เราพบมักจะพบที่หมายความว่า กล้อง หรือ ท่อ ดังนี้เป็นต้น